ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 16:29
'ކޮނޮސުއަރ ސަރކަލް' ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ވަނީ ފަށާފައި
'ކޮނޮސުއަރ ސަރކަލް' ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ވަނީ ފަށާފައި
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ކޮނޮސުއަރ ސަރކަލް މެގަޒިން
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަގްޒަރީ މެގަޒިން 'ކޮނޮސުއަރ ސަރކަލް' ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި
 
ހަމަސް ދުވަހުގެ މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާނީ މި އަހަރު ޖުލައި މަހުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މެގަޒިން ކޮނޮސުއަރ ސަރކަލްއާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން އެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކޮނޮސުއަރ ސަރކަލް އަކީ ލަގްޒަރީ ހޮޓެލްތަކާއި ޑެސްޓިނޭޝަންތަކާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެެންޓް ހިމަނައިގެން ޖަރުމަނުވިލާތާއި އޮސްޓްރިޔާ އަދި ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ މަތީ ފަންތީގެެ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މެގަޒިންއެކެވެ. ހަމަސް ދުވަހުގެ މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާނީ މި އަހަރު ޖުލައި މަހުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަމާޒަކީ މަތީފަންތީގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތިނަން މި މާކެޓުގައި ދަމަހައްޓައި ރާއްޖޭ މަގުބޫލުކަން އިތުރުކޮށް ޖަރުމަނު ބަހުން ރާއްޖެއާ ބެހޭ ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރުމެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލްގެ ގޮތުގައި އޮންލައިން އަދި އޮފްލައިން އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި އިޝްތިހާރުކުރާނެއެވެ. ހަ މަސް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްދާ މި ކެމްޕެއިންގައި ކޮނޮސުއަރ ސަރކަލް ޕްރިންޓް މެގަޒިންގައި އެޑްވަރޓޯރިއަލް، އީ-މެގަޒިންގައި އެޑިޓޯރިއަލް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވީޑިއޯ އާއި ޕޯސްޓް، ވެބްސައިޓުގައި ބެނަރ ޑިސްޕްލޭ އަދި ނިއުސްލެޓަރ ތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރާނެއެވެ. މި ކޮންޓެންޓްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހާއްސަ ތަޖުރިބާތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނެއެވެ. އަދި ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މާކެޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން ނޭޗަރ އެކްޓިވިޓީތަކަށް ފޯކަސް ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement

މުޅި ކެމްޕޭންގައި 30,000 ކޮންސިއުމަރުންނަށް ނިއުސްލެޓާ ފޮނުވާނެއެވެ. އަދި މަހަކު 21,000 މީހުން ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 14,000 ފޭސްބުކް ފޮލޮވަރުންނާއި 29,500 އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޮވަރުންނަށްވެސް ކޮނޮސުއަރ ސާކަލްއިން ޝާއިޢުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓެންޓް ފޯރާނެއެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ޕްރިންޓް މެގަޒިންގެ 47,000 ކޮޕީ އަދި އޮސްޓްރިޔާގައި 25,000 ކޮޕީ ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާނެއެވެ. އަދި ސްވިޒަލޭންޑްގައި 9,000 ކޮޕީ ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮނޮސުއަރ ސާކަލްއާއެކު މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަކީ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މަތީފަންތީގެ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކެންޕޭނެކެވެ.

މި އަހަރު ޖޫން 29 ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 809,603 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 67,608 ފަތުރުވެރިންނަކީ ޖަރުމަނުވިލާގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. . މިއަހަރު މި މާކެޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބޮޑެތި ފެއަރތަކުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އައިމެކްސް 2022, އައިއެމްއެމް ޖާމަނީ, އަދި އައިޓީބީ ޑިޖިޓަލް ބިޒްނަސް ޑޭ ފަދަ ބޮޑެތި ފެއަރތައް މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓީޔޫއައި އޮސްޓްރިޔާ, ޓީއޫއައި ޖާމަނީ, ކޮންޑޯ އަދި އެފްޓީއައި ފަދަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިންތައްވެސް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި އަހަރު ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މީޑިޔާ އަދި އިންފްލުއެންސަރ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތަކާއި ސޯސަލް މީޑިޔާ ކެމްޕެއިންތަކާއި ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް, އަދި ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ރޯޑްޝޯއެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޑަސްޓްރީގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު 22 މާކެޓެއްގައި 260 ހަރަކާތް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ފެއަރތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން، އެކި ޤައުމުތަކުގައި ރޯޑްޝޯތައް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ވެބިނާތަކާއި، ފެމިލަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތަކާއި، އެތަކެއް މާކެޓިން ކެމްޕެއިންތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްކަމަށް ހެކިވާ އެންމެ އަލިގަދަ ނިޝާނަކަށް ވެގެންދިޔައީ، 'ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯރޑްސް' (ޑަބްލިއުޓީއޭ) 2021 ގައި 'ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން' ގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ އަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނުކަމެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޑަބްލިއުޓީއޭ 2021 ގައި އެތައް ޙާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ޙާސިލްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް