ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 12:08
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް
ރޮއިޓަރސް
ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ކާރިސާ
ތެލަށް ޚަރަދުކުރަން ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 107 ބިލިއަން ރުޕީސް ޕްރިންޓްކޮށްފި
 
ހުކުރު ދުވަހު ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ވަނީ ސިލޯން ޕެޓްރޯލިއަމް ކޯޕަރޭޝަނަށް 107 ބިލިއަން ރުޕީސް ފޯރުކޮށްދީފައި
 
ސިލޯން ޕެޓްރޯލިއަމް ކޯޕަރޭޝަނުން އިމްޕޯޓުކުރާ ތެލުގެ ޝިޕްމަންޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 217 ބިލިއަން ރުޕީސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޭންކުގައި ވަނީ އެދިފައި
 
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ވަނީ 18.5 ބިލިއަން ރުޕީސް ފޯރުކޮށްދީފައި

ލަންކާއަށް ބޭނުންވާ ތެލުގެ ޝިޕްމަންޓްތަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ އެގައުމުގައި ނެތުމުން ތެލަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 107 ބިލިއަން ރުޕީސް ޗާޕްކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ވަނީ ސިލޯން ޕެޓްރޯލިއަމް ކޯޕަރޭޝަނުން އިމްޕޯޓުކުރާ ތެލުގެ ޝިޕްމަންޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 217 ބިލިއަން ރުޕީސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖެނެރަލް ޓްރެޝަރީއިން އެ ބޭންކުގައި އެދިފައިވާކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ. މިހާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ސިލޯން ޕެޓްރޯލިއަމް ކޯޕަރޭޝަނަށް 107 ބިލިއަން ރުޕީސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ސިލޯން ޕެޓްރޯލިއަމް ކޯޕަރޭޝަނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު އެގައުމުގައި ބޭރު ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުންޏަށްވެސް ވަނީ ސަޕްލައިއަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިވެފައެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތެލުގެ އަގުތައް އެކިފަހަރުމަތިން އުފުލުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަމަށް ހައްލު ލިބޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ނެތުމުން އިތުރު ފައިސާ ޗާޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސެންޓަރަލް ބޭންކުން ކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް އެ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު ނަންދަލަލް ވީރަސިންގހަ ވަނީ މިއީ ބޭންކުން ކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ފައިސާ ޗާޕުކުރަމުން ދަނީ އިތުރުގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށާއި ފައިސާ މިގޮތަށް ޗާޕު ކުރުމަކީ ބޭންކުން ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

2020 އަދި 2021 ގައި ބޭރުގެ ލޯނުތައް ދައްކަން ސެންޓްރަލް ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޗާޕުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވީރަސިންގހަ ވަނީ މިހާރު ފައިސާ ޗާޕު ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބަލާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޓްރެޝަރީ ބިލް އޮކްޝަނުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބުމުން ސަރުކާރުން ވަނީ ސެންޓްރަލް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ފައިސާ ޗާޕުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ފައިސާ ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކަމަށްވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި ޕެންޝަނާއި އަދި އާންމު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހުސްވުމުންކަމަށް ބޭންކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެގޮތުން ގަވަރުނަރު ވަނީ މިފަދަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 18.5 ބިލިއަން ރުޕީސް ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް