ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 10:55
ލަޕޯޓާ އާއި ޑެމްބެލޭ
ލަޕޯޓާ އާއި ޑެމްބެލޭ
ޓްވިޓަރ
ޑެމްބެލޭގެ ކުރިމަގު
ޑެމްބެލޭއާ މެދު ނުރުހި ހުރެ ބާސާގެ ރައީސް ވާހަކަދައްކައިފި
 
ބާސާގައި މަޑުކުރަން ޑެމްބެލޭ ބޭނުންވާނަމަ، އޭނާ ޖެހޭނީ ބާސާގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރަން
 
ބާސާއަށް އިތުރު ގޮތެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ޑި ޔޯން ދޫކޮށްނުލާނެ

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭއާ މެދު ނުުރުހި ހުރެ އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވާހަކަދައްކައިފިއެވެ.

ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް 2017 ވަނަ އަހަރު ބާސާއަށް ބަދަލުވި ޑެމްބެލޭއަށް ވަނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ހެދި އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފާގައި ކުލަބް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ލިބުނު ނަމަވެސް، ފަހު ވަގުތު ޖެހުނީ ބާސާގައި މަޑުކުރާށެވެ.

ޑެމްބެލޭއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބާސާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ ބުނީ ބާސާގައި މަޑުކުރަން ޑެމްބެލޭ ބޭނުންވާނަމަ، އޭނާ ޖެހޭނީ ބާސާގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރަން ކަމަށެވެ. އެކަމަށް އިތުރު ތާރީޚެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ ނޫން ނަމަ ޑެމްބެލޭ ޖެހޭނީ ބާސާ ދޫކޮށްލަން ކަމަށް ވެސް ލަޕޯޓާ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް ލަަޕޯޓާ ބުނީ ބާސާއިން ބޭނުންވަނީ އޭނާ ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ކަމަށެބެ. ނަމަވެސް އެކަން އޮތީ މިހާރު އޭނާގެ އަތް މަތީގައި ކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ބުނީ ބާސާގެ ޕްރޮޕޯސަލް ޑެމްބެލޭ އަދި ގަބޫލުނުކުރާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބާސާއިން ބޭނުންވާ ގޮތް އޭނާ އަށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ވަނީ ފްރެންކޯ ޑި ޔޯންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ޑި ޔޯން އަކީ ބާސާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ބާސާއަށް އިތުރު ގޮތެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ޑި ޔޯން ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޑި ޔޯން އަށް ޝައުގުވެރިވާ އެތައް ކުލަބެއް ތިބިކަން އިނގޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

ޑި ޔޯން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް