ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 07:29
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
އެކްޝަން އޮން އޭޖިންގ
ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިންގ 2002 ރިވިއު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
 
މި އެކްޝަން ޕްލޭން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވޭ

ތައިލޭންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންގްކޮކްގައި ކުރިއަށްދިޔަ "އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންޓަރގަވަމެންޓަލް މީޓިން އޮން ދަ ފޯތް ރިވިއު އެންޑް އެޕްރައިސަލް އޮފް ދަ މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިން" ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދިޔައީ ޖޫން 29ން 1 ޖުލައި އަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މެޑްރިޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން އޮން އޭޖިންގ 2002 ރިވިއުކުރުމުގެ އިތުރުން، މި އެކްޝަން ޕްލޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން އޭޝިއާ އަދި ޕެސިފިކް ޤައުމުތަކުގެ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ މި 3 ދުވަހުގެ ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކާއި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ މި ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކަމެއް ދީގެން ގައުމީ ތަރައްގީގެ ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި ޕްލޭންތަކާއި، މި އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ބަޖެޓް އެކަށައެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމުގައި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ މެދުގައި ވިލަރެސްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ނެޝަނަލް މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމްތައް ގާއިމުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަކީ، އެ ޕްލޭންގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ކުރިއަށްދާނެ މަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ވިމެން ފެމިލީ އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދާތުކް ޑރ.މާޒިއާ ބިންތި ޗޭ ޔުސޫފް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް، ދެ ގައުމުގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ޓްސާއޯ ފައުންޑޭޝަންގެ ފައުންޑިން ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗެއާވުމަން ޑރ މޭރީ އޭން ޓްސާއޯއާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައިއެވެ. އަދި އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެގައުމުން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް