ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 11:02
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް އޮފީސް
ހައްޖު 1443
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
 
މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަސް
 
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުވެސް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފައި
 
މިއަހަރު ރާއްޖެއިން 453 މީހަކު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީއަށް ގޮސްފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހެނދުނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވެސް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ.

1443 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް އިސްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި، އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޙައްޖާޖީންގެ ކަންތައްތައް އެންމެ އިސްކޮށް ބަލަހައްޓަވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 453 މީހަކު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރާފައިވާއިރު، ހައްޖާޖީން ފުރާފައިވަނީ 3 ގްރޫޕަކަށް ބެހިގެންނެވެ. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ފުރި ހުރިހާ ހައްޖާޖީންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހައްޖު މިޝަންއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައްޖު އަޅުކަމަށް ދާ ތިން ގްރޫޕްވެސް މިހާރު ވަނީ ސައުދީއަށް ގޮސްފައެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް 453 ކޯޓާ ސަޢުދީ ސަރުކާރުންވަނީ ދީފައެވެ. މީގެތެރެއިން 100 ޖާގައަށް މީހުން ނަގާފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ގުރުއަތު ނަގައިގެންނެވެ. ބާކީ ހުރި ޖާގަތަކަށް މީހުން ނަގާފައިވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކިޔު ތަރުތީބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް