ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2022 | ބުދަ 22:44
އަހުމަދު ސަލީމް- ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް- ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސަލީމްއާއި ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުން ދާއިރ
ސަލީމް ބަދުނާމު ކުރުމަށް ހިންގަނީ ފިނޑި އަމަލުތަކެއް، ގާނޫނުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން ޖެހޭ: ހޯރަފުށީގެ ކްލަބުތައް
 
ހޯރަފުށީގެ 2 ކްލަބަކުން ވަނީ މިހާތަނަށް މި ޚަބަރުތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ބަދުނާމު ކުރުމަށް ހިންގަނީ ފިނޑި އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ގާނޫނުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ރަށުގެ ކްލަބުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ސަލީމްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބައެއް ނޫސްތަކުން ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތައް ކުށްވެރިކޮށް ހޯރަފުށީގެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެއް ކަމަށްވާ "އެފްސީ ފްރިގޭޓަރ" އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ "ދިޔަރެސް" ގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކީ އެއްވެސް އަސްލެއް އަދި އަސާސް އެއް ނެތް ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްގުގައި ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތް ކުރާ ސަލީމްގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާގޮތަށް ފަތުރާފައިވާ ޚަބަރުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ޚަބަރުތައް ފެތުރި ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ފިނޑި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ސަލީމަށް ކުރާ އިތުބާރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެފްސީ ފްރިގޭޓަރ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ރަށުގެ އެހެން ސްޕޯޓްސް ކްލަބެއް ކަމަށްވާ "ދަންމަރު ޔުނައިޓެޑް" އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މި އަމަލުތަކަކީ މެމްބަރު ސަލީމް ހޯރަފުއްޓަށާއި ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ގެނެސްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީއާއި އުފާ ފާގަތިކަމަށް ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ސަލީމްގެ އަބުރު ގެއްލުވާލައި ރީތި ނަން ޚަރާބު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ހިންގާ މުޑުދާރު އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ސަބަބުން ސަލީމްގެ ނަމަށް އެއްވެސް ކިލަނބުކަމެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކްލަބުންވެސް ވަނީ ސަލީމަށް ނިސްބަތްކޮށް އެފަދަ ބުހުތާނު ޚަބަރުތައް ފަތުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ހޯދައި އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެެނެސް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހިންގަމުންދިޔަ ހާފްވޭ ހައުސް އުވާލުމަށް ފަހު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
މިދިޔަ 5 އަހަރު އަތުރާލީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މައިބަދަ، ހުއްޓި ތިބެވޭކަށް ނެތް - ސަލީމް
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ކުރީ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ބަންކަރިން ހިދުމަތް ޖުލައިގައި ފެށޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި