ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 11:56
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
މެމްބަރު ސަލީމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު
ދާއިރާގެ މެމްބަރާމެދު ދޮގު އިލްޒާމުތައް ނުފެތުރުމަށް ތުރާކުނު ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ
 
ވީ އެންމެ އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ތުރާކުނު ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައި
 
އެއީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފަށް ފަތުރާފައިވާ ޚަބަރެއްކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ
 
އެއީ އަސްލެއް އަދި އަސާސެއް ނެތް އިލްޒާމުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކައުންސިލުން ދެކޭ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދާ ދޮގު އިލްޒާމުތައް ސަލީމް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލުންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ތުރާކުނު ކައުންސިލުގެ 5 މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްމަޖައްލާތަކުން ފަތުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އަސްލެއް އަދި ޙަޤީޤަތެއް ނެތް އިލްޒާމުތަކެއް ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ބޮޑެތި އިލްޒާމުތައް އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ނެތި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅުވުމަކީ ތުރާކުނު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ޚަބަރަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ މުޖުތަމައު ފަސާދަ ކުރުމުގެ އަމަލެއްކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ތުރާކުނު ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދާ ދޮގު އިލްޒާމުތައް ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލު އިދާރާއިންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ވަނީ މެމްބަރު ސަލީމަކީ ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމު ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތައް ހުށައަޅުއްވާ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ މެމްބަރެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ނަފްސުގެ ޙުރުމަތް ނެތިކޮށްލުމަށް އެއްވެސް އަސްލެއް އަދި އަސާސެއް ނެތް މައުލޫމާތުތަކެއް ފަތުރަމުންދާތީ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
0%
17%
50%
ކޮމެންޓް