ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 22:31
އެސްޓީއޯ މަކިޓާ ޝޯރޫމް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
އެސްޓީއޯ މަކިޓާ ޝޯރޫމް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން މަކިޓާގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި
އެސްޓީއޯއިން މަކިޓާގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި
 
މި ޝޯރޫމުގައި މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން ސްޕެއަރ ޕާޓުތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ
 
އަލަށް ހުޅުވި ޝޯރޫމުގައި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ވެސް ހިމެނޭ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ދުނިޔޭގެ މަގުބޫލު ޕަވަރޓޫލް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ، މަކިޓާގެ ޝޯރޫމް އެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްްމިއްޔާތެއްގައި މި ޝޯރޫމް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު އާއި ސިންގަޕޫރު މަކިޓާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިކެޑާ ސަން އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓީއޯގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މަކިޓާގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވާފައިވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ސީޓްރެކްސް އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައެވެ. މި ޝޯރޫމުން މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން ސްޕެއާ ޕާޓުތަކާއި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސާވިސް ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

މަކިޓާ ބްރޭންޑު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރިތާ 25 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެ ބްރޭންޑު ވެފައިވަނީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑް އަކަށެވެ. ޖަޕާނުން އެތެރެކޮށް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާ ގެ އުފެއްދުންތައް ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ވެގެން ދިޔައީ މަސައްކަތް ތެރިންގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށްދީ އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިއްބައިދިން ކަމަކަށެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވެސް އެސްޓީއޯގެ މަކިޓާ ބްރޭންޑް ގެ އުފެއްދުންތަށް ލިބެންހުރެއެވެ. މި ގޮތުން އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުންނާއި އެސްޓީއޯ ޕީޕަލް ޗޮއިސް ގެ އޭޖެންޓުން ވެސް އާއްމުންނާއި ހަމައަށް މަކިޓާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

މަކިޓާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޑާންކުރުމަށް ހާއްސަ ކަރަންޓު ސާމާނާއި، އައުޓްޑޯ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ސާމާނާއި، ގާޑެނިންގ އަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އިންޑޯ އަދި އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ވެކިއުމް ކްލީނަރ ފަދަ ސާމާނުތައް ހިމެނެއެވެ.

އަލަށް ހުޅުވި މަކިޓާ ޝޯރޫމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް