ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 14:26
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާ
އަހުމަދު ސަލީމް / ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެމްބަރު ސަލީމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު
އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ނެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރާއިމެދު ފަތުރަމުންދާ ދޮގު އިލްޒާމުތައް ކުށްވެރިކުރަން: ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް
 
ދޮގު މައުލޫމާތުތައް ފަތުރަމުންދާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ
 
އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ބުނޭ
 
އެއީ އަސްލެއް އަދި އަސާސެއް ނެތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކައުންސިލުން ދެކޭ

އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ނެތި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދާ ދޮގު އިލްޒާމުތައް ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލު އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މެމްބަރު ސަލީމަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ އަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ގެނެސްފައިވާ ޚަބަރަކީ އެއްވެސް އަސްލެއް އަދި އަސާސެއް ނެތް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ ބޮޑެތި އިލްޒާމުތައް އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް ނެތި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅުވުމަކީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލުން ވަނީ މެމްބަރު ސަލީމަކީ ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމު ބިލުތަކާއި ޤަރާރުތައް ހުށައަޅުއްވާ، އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ މެމްބަރެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ނަފްސުގެ ޙުރުމަތް ނެތިކޮށްލުމަށް އެއްވެސް އަސްލެއް އަދި އަސާސެއް ނެތް މައުލޫމާތުތަކެއް ފަތުރަމުންދާތީ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށްވެސް ކައުންސިލުގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނެތި، މެމްބަރާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެފަދަ ދޮގު މައުލޫމާތުތައް ފަތުރަމުންދާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މެމްބަރު ސަލީމްވެސް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް، އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދިނުމަށްވެސް ކައުންސިލުގެ 6 މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއަކާއި ގުޅިގެން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތައް ސަލީމްވެސް ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އޭނާ ނުކުރައްވާ ކަމެއް އެއީ ނުކުރާކަމެއް ކަމަށް ސާބިތުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް އިރު، އެފަދަކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއްގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ސަލީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި