ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 07:16
ހައްޖު 1441
ހައްޖު 1441
ސައުދީ ގެޒެޓް
ހައްޖުގެ އަޅުކަން
މަބުރޫރު ޙައްޖަކަށް ސުވަރުގެ ފިޔަވައި އެހެން ޖަޒާއެއް ނުވެއެވެ.
 
ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހަކީ މާތް ﷲ މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ އެންމެ މާތް ދުވަސްތައް

މުސްލިމުންނަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ އިސްލާމް ކަމުގެ 5 ވަނަ ރުކުނެވެ. މިކަމަށް ކެރި ކުޅަދާނަ ވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކު މި އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަދި މާލީ ގޮތުން ކެރި ކުޅަދާނަ ވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކު މަދުވެގެން އުމުރުން އެއް ފަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީން ގޮވާލައެވެ. ހައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ 628 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ހައްޖަށް ފަހު ކޮންމެ އަހަރަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވޭ އަޅުކަމެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ސަހާބީން އެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރެއްވި ގޮތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ އެކި ނަސްލުތަކުގެ އެކި ފަންތީގެ އެކި ކުލައިގެ މީހުން ޖަމާވެ އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތި އެއް ޖަމާއަތެއްގައި މި އަޅުކަން އެ ގެންދަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ފުރިހަމަ ކުރަމުންނެވެ.

ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހަކީ މާތް ﷲ މި ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ އެންމެ މާތް ދުވަސްތަކެވެ. މި ދުވަސްތަކުގައި ހެޔޮ އަމަލުކުރުން ގިނަކުރުމަށް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ހެޔޮކަން ބޮޑު ދުވަސްތަކުގައި ޞާލިޙު އަމަލުތައް ގިނަކޮށް، ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބޭތޯ ވާދަ ކުރަންޖެހެއެވެ. މި ދިހަ ދުވަހު ކުރުން ހެޔޮވެގެންވާ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރޯދަހިފުމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، ގިނަގިނައިން މާތް ﷲ ހަނދުމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑީ، މާތްﷲ ހަނދުމަކުރުމުންނެވެ. މި ދިހަ ދުވަހު ކުރުން އިތުރުވެގެންވާ ހެޔޮ އަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މާތް ﷲ އަށް ޒިކުރު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު އަމަލަކީ ޒިކުރު ކުރުމެވެ. އެއީ މުއުމިން އަޅާ އަތުގައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރެވެ. ޒިކުރު ކުރާ މީހާ ކުފުރުގެ ނުބައި އަނދަވަޅަށް ވެއްޓުމުންނާއި ޝައިތާނާގެ މަޅީގައި ޖެހުމުންނާއި ނަރަކައިގެ ގިނަ ހިލަތަކުގެ ހޫނުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މާތް ﷲ އަށް ޒިކުރު ކުރާ މީހާގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ގެ ރަހުމަތާއި މަލާއިކަތުންގެ ހެޔޮ ދުޢާ ލިބިގެންވެއެވެ. ހައްޖުވެރިޔާ ނޫން މީހާ އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރާއި ކުރިއަތް އޮތް އަހަރުގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފާފަ ފުއްސަވާ ކަމެކެވެ.

ހައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް، ކުރެވިފައިވާ ކުށްފާފަތަކުން ތައުބާވެ، ﷲއަށް އިސްތިޢުފާރު ކުރުން އެއީ އެންމެ އިސް ވާޖިބު ކަމުގައި ދެކޭށެވެ. އެ މާތް ބިމުން ތިމާ އަންނަނީ މުޅިން އާ ޙަޔާތެއް، އާ ރޫޙަކާއެކު ކަމުގައި ދެކޭށެވެ. ވީމައި ވޭތުވެދިޔަ ފާފަތަކުން ތައުބާވެ ފަހުން އެއްވެސް ފާފައެއް ނުކުރަން ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާށެވެ. މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަމަށް އިންސާނާގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝައްކުތަކާއި ވަހުމްތައް ދުރުކޮށް އިންސާނާގެ އީމާންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމެއް ވެސް މެއެވެ. އަދި ﷲ އާއި މުއުމިނު އަޅާއާއި ދެމެދުގައިވާ ޢަހުދު އައުކޮށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއްވެސް މެއެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ބަލިތަކަށް އެކިއެކި ބާވަތްބާވަތުގެ ފަރުވާ ލައްވާފައިވާއިރު، ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ މިއެންމެހާ ބަލިތަކުގެ ޖާމިޢު ފަރުވާއެވެ. ލާބަހުރި މަންފާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މިއަޅުކަން އަދާކުރެވިއްޖެނަމަ މިއިން ފައިދާ ލިބުމީ އޭގައި ޝައްކެއްވާކަމެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅާފައިފައިވާ އެންމެހާ އަޅުކަމެއްގެ ރޫޙު މިއަޅުކަމުގައި އެކުލެވިފައިވުމަކީ މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހެއްކެވެ.

ޙައްޖުގެ މަތިވެރިއަޅުކަމުން ލިބިގެންދާ އުޚުރަވީ ފައިދާއަކީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ މީހާ ރަނގަޅުގޮތުގައި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފިނަމަ އޭނާ އަށް ހުރީ ސުވަރުގެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. "މަބުރޫރު ޙައްޖަކަށް ސުވަރުގެ ފިޔަވައި އެހެން ޖަޒާއެއްނުވެއެވެ." ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުން ލިބުމަށްވުރެ ވަކިން އިތުރު މާތް ކަމެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބޭނެހެއްޔެވެ. މުސްލިމުން މި ބިންމަތީގައި ދިރިތިބުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދަކީ ﷲ އަށް އީމާންވުމާއި، އާޚިރަތަށް ތައްޔާރު ވުމެވެ. ދިރިތިބުމުގެ މި މަގްސަދު މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާ ކުރުމަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ހައްޖަކީ ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުން މުސްލިމުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވާ އަޅުކަމެކެވެ. އެއްވެސް ހުރަހެއް ދަތިކަމެއް ނެތި އެކަކު އަނެކަކާ ހިތްހެޔޮ ކަމާއެކު ބައްދަލުވާ އަޅުކަމެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ދަތުމާއި އެކުވެރިކަމާއި އަޚްވަންތަކަން ބަދަހިކޮށް އާލާކުރުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދެއެވެ. ހައްޖުގެ ތެރޭގައި ކުރާ އަޅުކަމާއި ދުއާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ދުނިޔޭގައި އުޅުމުގެ ހަޤީޤީ މަޤްސަދު ހިތްމައްޗަށް ގެނެސް އެ ހަނދާން އާކޮށް އާލާ ކުރުމެވެ.

ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ މާތްކަމުގެ ފައިދާ އެންމެން ވެސް ހެޔޮ ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމާތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް