ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 18:49
ރަކީދޫ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުން
ރަކީދޫ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ރަކީދޫ ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް
ރަކީދޫ ސްކޫލް ސެޓެލައިޓް ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތް 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
 
މިއީ 3.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވެލްޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ވ. ރަކީދޫ ސްކޫލް ސެޓެލައިޓް ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ސެޓެލައިޓް ސްކޫލްގެ ގޮތުގައި ގާއިމުކުރާ ރަކީދޫ ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވެލްޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތަށް އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 3,223,233.43(ތިން މިލިއަން ދެލައްކަ ތޭވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ތިންރުފިޔާ ސާޅީސް ތިންލާރި)އަށް 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ނައީމެވެ. ވެލްޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އަލީ ޝަމީޒެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް