ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 16:14
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށު ހިޔާނަތް: ކޮމްޕިއުޓަރ ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި އޮފިސަރުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
 
ޔާމީން އާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެކުގައި
 
މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް
 
ހެކިވެރިޔާގެ ތައުލީމާއި ގުޅޭ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކޮށްފައިވޭ

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް, ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލްއެވެ. މިހާރު މި މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދަނީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުވެސް މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފޮރެންސިކް ސަރވިސްގެ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ލެބޯޓަރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަބްދުﷲ ޝިފާޒުގެ ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާފައެވެ. އެއީ މި މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާ މޯބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ލެބޯޓަރީގައި ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކް އެގްޒެމިނަރ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިބްރާހިމް ޒުހައިރުއެވެ.

އޭނާ ހާޒިރުކުރީ މި މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ހެކިބަސް ނެގުމަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތުން ވަނީ އެ ހެކިވެރިޔާއާ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ވަނީ އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

ބައިވަރު ބާވަތްތަކުގެ ޑިވައިސްތައް ހިމެނޭ، އެންމެ ފަހުން ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަށް ބަލާލިއިރު 3500 އެއްހާ އެގްޒިބިޓް އައިޓަމް އަދި 1200 ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވޭ
ހެކިވެރިޔާ

ކޮންމެ ކޭސްްއެއް ތަހުލީލުކުރާއިރުވެސް އެ އެގްޒިބިޓަރުން ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ރިކުއެސްޓަށް ބައްލަވައިގެން ތަހުލީލު ކުރައްވާކަން ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ވަނީ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ލެޕްޓޮޕެއްގެ ހާޑްޑިސްކެއް ތަހުލީލު ކޮށްފައެވެ. އެއީ އެ ލެޕްޓޮޕްގެ ހާޑް ޑިސްކުން ޖެނަރޭޓް ކުރެވުނު "އިމޭޖް ފައިލް" އެކެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ހާޑް ޑިސްކަކުުން އިމޭޖް ފައިލެއް "އެކްސްޓްރެކްޓް" ކުރާއިރު، އޭގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ތަހުލީލުކުރިއިރު 7775161 ނަންބަރުގެ ވައިބަރ ޕީސީ ޑޭޓާބޭސްއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޑޭޓާބޭސް ތަހުލީލު ކުރިއިރު، 9 ފެބްރުއަރީ 2015 އިން އެ އަހަރު 6 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 132،169 އިވެންޓް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ދިފާއުން ހެކިވެރިޔާއާ ސުވާލުކުރުމެވެ. އެގޮތުން ޔޫސުފް ނައީމްގެ ވަކީލު ހަމްޒާ ލަތީފް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީ ހެކިވެރިޔާ ކްރޮސް އެގްޒަމިން ކުރައްވާފައެވެ.

ހަމްޒާ ލަތީފް ފުރަތަމަ ސާފު ކުރެއްވީ ހެކިވެރިޔާގެ ތައުލީމާއި ގުޅޭ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމާއި ގުޅޭ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ވަކީލު ހަމްޒާ ލަތީފް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، މި މައްސަލައިގެ ހެކި ތަހުލީލު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސޮފްޓްވެއަރ އާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ވަކީލު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވަކީލުންވެސް ވަނީ ހެކިވެރިޔާ ކްރޮސް އެގްޒަމިން ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލު އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހެކިބަސް ދެއްވަމުން ހެކިވެރިޔާ ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު ކަންކަން ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ ތަހުލީލު ކުރެއްވި އިމޭޖް ފައިލް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އިމޭޖް ލެބޯޓަރީ ހެޑްއަށް ދޫކޮށްފައެވެ. އެކަމުގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީވެސް ފެންނަން އޮންނާނެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެވިޑެންސް ބޭގް ލިބުނުއިރު އެ އެވިޑެންސް ބަލައިގަންނަން ނުޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ އިން ފެންނަން ނެތްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 3 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމަކަށްފަހު އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނެގުން ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

ދެން މި މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ 26 ޖޫންގެ ހެނދުނު 09:30 ގައެވެ. އެއީވެސް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް