ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 07:03
ޝައުކަތު އިބްރާހިމް | އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޝައުކަތު އިބްރާހިމް | އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ޔާސިރު މޫސާ
ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ޗެސް މުބާރާތާއެކު އުކުޅަހަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނީ ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް
 
އުކުޅަހުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެން ފައިދާ ކުރާނެ މުބާރާތެކެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މުބާރާތާއެކު ރާއްޖޭގެ ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުމެވެ. ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ މުބާރާތެކެވެ. އއ. އުކުޅަހުގެ އަތިިރިމަތީގައި ބާއްވާ ބީޗް ބްލިޓްޒް ރައުންޑުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުވެ، އޭގެ މަންފާ ދިވެހިންނަށް ކުރާނެކަން ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފުވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާ ހިސާބުން މިވާހަކަ އަދި ނިންމާލެވޭކަށް ނެތެވެ. މި މުބާރާތާއެކު އުކުޅަހަށް ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެކަން ގައިމެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތު އިބްރާހިމް ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޝައުކަތު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމަކީ އުކުޅަހަށް އާމްދަނީ ވަންނަ މައި ދޮރުކަމަށް ވާއިރު، މިފަދަ ބޮޑު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއް އުކުޅަހުގައި ބޭއްވުމުން ރަށުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އުކުޅަހަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދުރާލާ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ހަގީގަތުގައި ކޮންފަރެންސް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރަށެއް. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރަށުގައި ބޭއްވޭ ތިންވަނަ އިވެންޓުމީ. މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިވެންޓަކަށް ވެފައި، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މުބާރާތަށް ވާތީ އެއީ އުކުޅަހަށާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަނީ.
ޝައުކަތު އިބްރާހިމް | އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މި މުބާރާތާއެކު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހަގީގަތުގައިވެސް ކުރާނީ އުކުޅަހުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ އޮފް ސީޒަނުގައިވެސް ރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ފުރާލުމަކީ މީގެ ހެއްކަކަށް ފުދޭނެއެވެ. މުބާރާތާއި ދިމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަށަށް އެރުމަކީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ޖީބަށްވެސް ބަރުކޮށްލާނެ ކަމެއްކަން ގައިމެވެ.

މި މުބާރާތާއެކު އުކުޅަހަށް ފައިދާ ކުރަނީ މާލީ ގޮތުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ރަށުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދާނެ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތް ހިންގުމުގައި އިސްވާރުންގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު އޯލެވެލް ނިންމާލި ގިނަ ކުދިންތަކެއް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ކުރިމަގުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަން ބެލި ކަމުގައިވިޔަސް އެކުދިންނަށް ލިބޭނެ އަގުހުރި ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނެކަން ޔާގީނެވެ.

އުކުޅަހު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ މައި ހޯލް - މުހައްމަދު ޔާސިރު މޫސާ

މިފަދަ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް އުކުޅަހުގައި ބޭއްވުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފާލަކީ ރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެވެ. މި ސެންޓަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އުކުޅަހުގެ ކައުންސިލުން މިހާރު އަންނަނީ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓެއް ހަދާ، އޭގެން ރަށަށް އާމްދަނީ ވަންނާނެ މަގުތައް ކޮށަމުންނެވެ. މިކަން ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެނީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރަށުން ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުންވެސް ލިބޭ. އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިތުރުން މުއައްސަސާތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް. އެބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މިކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ.
ޝައުކަތު އިބްރާހިމް | އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޝައުކަތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތް ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނަށް އެހީތެރިވުމަށް މުޅި ރަށް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތަކުން ފެށިގެން ޖުމްލަކޮށް މުޅިން ރަށުން އެސޯސިއޭޝަނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ޝައުކަތު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް އުކުޅަހުގައި ބޭއްވުމަކީ މުސްތަގުބަލުގައި ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮށިގެންދާ ރަނގަޅު މަގެކެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތެއް ދެއްވިކަމަށްޓަކާ ޝައުކަތުވަނީ ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް