ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 07:13
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ސިޓީ ކަމުގައިވާ ނިއު ދިއްލީ
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ސިޓީ ކަމުގައިވާ ނިއު ދިއްލީ
ގޫގުލް
ވައި ތަޣައްޔަރުވުން
އުމުރު ކުރުވަނީއެވެ.
 
ދިއްލީއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވައި ނުސާފު އެއް ސިޓީ
 
ވައި ނުސާފުވުމަކީ އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް
 
ދިއްލީގައި އުޅޭ މީހުންގެ އުމުރު 10 އަހަރަށް ކުރުވާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައި

އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަކީ ވަރަށް ނާޒުކު އެއްޗެެކެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމަކުންވެސް ވަރަށް ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެއެވެ. އެއީ އަހަރުމެންނަށް ނޭނގި ކުރެވޭ ކަމަކުން ނުވަތަ އެނގި ތިބެ ކުރެވޭކަމަކުން ވިޔަސް މެއެވެ. މިހެން ބުނީމަ ގިނަ މީހުންގެ ވިސްނުމަށް އަންނާނީ ނުރަނގަޅު އާދަތަކާއި، ނުރަނގަޅު އެއްޗެހި ކެއުން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދައްކަން މި އުޅެނީ މި ހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެވެސް މާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ އެކަމަކަށް އަހަރުމެން އެންމެން މިއަދު ހުށަހެޅެމުންދާ ކަމެކެވެ. ކުޑައެއް ބޮޑެއް އިސްތިސްނާ ނުވެއެވެ. އެއީ ވައި ނުސާފުވުމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރި ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ މިއަދު ހުރިހާ ގައުމަކަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކި ގައުމުތަކަށް މިމައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ނުރައްކާތެރިކަންވެސް ބޮޑުވެފައިވަނީ ވަކި މިންވަރަކަށެވެ.

ގައުމުތައް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދުނިޔެއަށް ކުރެއެވެ. މިއީ މިއަދު އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ ކަމެކެވެ. ތަނެއް ތަރައްގީވާވަރަކަށް އެތަނެއްގައި އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަނެއްކާވެސް އަންނާނީ އިތުރު ތަރައްގީއެވެ. އަނެއްކާވެސް އަންދަނީ އިތުރު ތެޔޮތަކެކެވެ. ޖައްވަށް ބޭރުވާ ކަޅު ދުން އިތުރުވާނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ މާހައުލުގެ ވައި ނުސާފުވެގެން ދަނީއެވެ.

މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވައި ނުސާފުވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، އާބާދީ ބޮޑު ގައުމުތައް ކަމަށްވާ ޗައިނާ، އިންޑިއާ ފަދަ ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ. ވައި ނުސާފުވުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ހީކުރި ވަރަށްވުރެ މިހާރު މިވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން ވައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މުއްދަތު ކުޑަވެއެވެ. ނުވަތަ އެމީހުންގެ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓެންސީ ކުޑަވެގެންދެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ސިޓީ ކަމަށްވާ އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ވައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓެންސީ ގާތްގަނޑަކަށް 10 އަހަރަށް ކުޑަވެފައިވާކަމަށް ދިރާސާއަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. އިންސާނުން އާންމުގޮތެއްގައި 72 އަހަރު ވަންދެން ދުނިޔޭގައި އުޅޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މި ދިރާސާއިން ބުނާ ބުނުމަށް ބަލާނަމަ އިންޑިއާގެ ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އުމުރު 10 އަހަރަށް ކުރުވެގެން ދެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާނަމަ އިންސާނުންގެ އުމުރު 2 އަހަރުން ކުރުވަމުންދާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ވައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މިންވަރު ކުރިއަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި ސަރަހައްދުގެ ހާލަތު މިހާ ގޯސްވެފައިމިވަނީ ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކަށް ފަހުއެވެ.

މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ހިތާމައަކީ މިއީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްލު ގެނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. ތެޔޮ އަންދާ މިންވަރު މަދުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު މިއީ ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށާނީ އެތައް އަހަރެއް ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް