ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 12:40
19 ވަނަ އޭޝިޔާ ސެކިއުރިޓީ ސަމިޓް
19 ވަނަ އޭޝިޔާ ސެކިއުރިޓީ ސަމިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ގައުމީ ސަލާމަތް
މޫސުމީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގައުމީ ސަލާމަތާ އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑު: މާރިޔާ
 
މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުސޫލުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ
 
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާމެދު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ
 
ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިމެނޭ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމަކަށް ކްލައިމެޓް ސެކިއުރިޓީ މުހިންމު

ކްލައިމެޓް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ މޫސުމީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގައުމީ ސަލާމަތާ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް ވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިޔާ ސެކިއުރިޓީ ސަމިޓް- "އައިއައިއެސްއެސް ޝަންގްރީލާ ޑަޔަލޮގް"ގެ "ސްޕެޝަލް ސެޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ގްރީން ޑިފެންސް" ގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެކަމަނާ ވަނީ، ކްލައިމެޓް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ މޫސުމީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، 99.7 އިންސައްތަ ކަނޑުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން މައްޗަށް 3 ފޫޓުވެސް ހަމަނުވާ ރަށްތައް ގިނަ، އަދި މޫދާ 100 މީޓަރު ދުރު ނޫން ހިސާބުތަކުގައި ގައުމުގެ އުމްރާނިއްޔަތުގެ 70 އިންސައްތައާއި އާބާދީ ބޮޑު ސަރަޙައްދުތަކުގެ 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ސަރަޙައްދު އޮންނަ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް، "ކްލައިމެޓް ސެކިއުރިޓީ" އަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މައުޟޫއެއްކަން އެކަމަނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައާއި ޑިމޮކްރަސީގެ މަގުގައި ރާއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކުގައިވެސް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާމެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތް ހޭލުންތެރިކުރައްވަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވަރަށް ޚާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިހާރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ "މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ" ގައި، މިހާރަށްވުރެ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި، "ފެހި" އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއަތުތަކެއް ހިމެނުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދިފާއީ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް، އިރުޝާދުދޭ މާއްދާއެއް ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަސްކަރިއްޔާގެ ބޭނުމަށް ދީފައިވާ ބިންތަކާއި އެސްޓޭޓުތަކުގައި ހުރި މެރިން ޕްރޮޓެކްޓެޑް ޒޯންތަކާއި އިކޮލޮޖިކަލް ރިޒަރވްތައް މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރާ ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް