ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 10:34
ބާސާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ޓްވީޓަރ
ޖޯން ލަޕޯޓާ
ލެވަންޑޯސްކީގެ ޑީލާ ގުޅޭގޮތުން ބާސާގެ ރައީސް ޖަވާބެއް ނުދިން
 
ލެވަންޑޯސްކީއަކީ ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިއެއް، އޭނާގެ ޑީލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވޭ

ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީގެ ޑީލާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބާސާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީ އަންނަނީ ބަޔާން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި އެއާ ގުޅިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސްޕެއިންގެ ބާސާއިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ބަޔާނުން ބުނަނީ ލެވަންޑޯސްކީ އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ލެވަންޑޯސްކީ ދޫކޮށްލަން އެ ޓީމުން އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ބާސާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ ބުނީ ލެވަންޑޯސްކީއަކީ ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ޑީލާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ވަނީ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ޑެމްބެލޭއަށް ބާސާއިން މިހާރު ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އޮތީ އޭނާގެ އަތް މަތީގައި ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް އޭނާ އަދި ހުށަހެޅުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ޖަވާބެއް ވެސް ނުދޭކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ލަޕޯޓާ ބުނީ ގަވީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މިހާރު އޭނާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ބުނީ ބާސާއަށް ގަވީއަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށާއި، އޭނާ ބާސާގައި ހުންނަން އެ ކުލަބުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ބާސާއިން އަންނަނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް