ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 13:06
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުން
ޖީއެމްއާރްއާއެކު އޮތް އެއްބަސްވުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އުވާލުމުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ގެއްލުންވި
 
ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލް ޖުލައި މަހު ހުޅުވޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ
 
ޖީއެމްއާރް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދިޔަނަމަ 2015 ވަނަ އަހަރު އޮންނާނީ، އަހަރަކު 7 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުންނަށް އާދެވޭވަރުގެ އެއަރޕޯޓެއް
 
އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫއުގައި އިތުރު ރަންވޭއެއް އެޅުމާއި، ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރުމާއި، ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރުން ހިމެނޭ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޖީއެމްއާރްއާއެކު އޮތް އެއްބަސްވުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އުވާލުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ނޭދެވޭ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް، އޭގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޖީ.އެމް.އާރާއެކީ ހަދާފައި އޮތް އެގްރީމަންޓަކީ، ވަރަށް ބޭނުންތެރި މަޝްރޫޢެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ހުއްޓާލި ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ ބޮޑު އަސަރުތަކެއް ކޮށްފި ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދިޔަނަމަ 2015 ވަނަ އަހަރު އޮންނާނީ، އަހަރަކު 7 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުންނަށް އާދެވޭވަރުގެ އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ރާއްޖެއަށް 3 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން އަހަރަކު އަންނާނެ ކަމަށާއި، އެއާއެކު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 35 ބިލިއަނާ ގާތަށް އިތުރުވެގެންދިޔައީސް ކަމަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސާލިހު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ދެން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މިހާރު ފަށާފައި އޮތް މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް އައު ޕްލޭނާ އެކީގައި، ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫއުގައި އިތުރު ރަންވޭއެއް އެޅުމާއި، ޓަރމިނަލް ބޮޑުކުރުމާއި، ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލް ބޮޑުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިއިރު ނިމުމަކާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި އޮތީ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އެކަނިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޓަރމިނަލްގެ ޑްރާފްޓް ކުރެހުމެއް އޮތްނަމަވެސް އެއީ ރާއްޖެއަށް ފެތޭގޮތަށް، ރާއްޖެ ސިފަވާގޮތަށް އޮތް ކުރެހުމަކަށް ނުވާތީ، އެ ކުރެހުން ފުރަތަމަ ބަދަލު ކުރީ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސޮއިކުރެވިފައި، އޮތީ، 357 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށާއި، އެއީ ޓަރމިނަލް އަޅަން ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ މަދު އަދަދަކަށްވާތީ، އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިގެން، ސައޫދީ ފަންޑުން އިތުރު 104 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއްގައި މިސަރުކާރުން ސޮއިކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސައުދީ ބިން ލާދިން ގްރޫޕާ ޓަރިމިނަލް އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސް، ވަކި ހިސާބަކުން ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި އޮތް ޗައިނާ ކުންފުންޏާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދި މަސައްކަތުގެ މަޑު ޖެހުމެއް އައި ނަމަވެސް މިހާރު މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މަޝްރޫއަށް މާލީ ގޮތުން ދައްޗެއް ނެތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓާރމިނަލްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަންވޭ މިހާރު އޮތީ ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބުގައި ކަމަށާއި، ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލް ޖުލައި މަހު ހުޅުވޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭ މަންޒަރު ފެނޭ: ރައީސް ސާލިހު
ޕީޖީއަށް ޙަމަލާ ދިން މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ޞާލިޙު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި
ޑްރަގް އެތެރެކުރުމުގެ ތަހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިން: ލަގެޖުން 994 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަދި އަތްދަބަހުން 1751 ޑޮލަރު ފެނުނު
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ކާގޯ ޓަރމިނަލް ހުޅުވައިފި