ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2022 | ބުދަ 09:47
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޚްލޫފްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މަޖިލިސް
މިނިސްޓަރު މަހްލޫފާއި ސުވާލުކުރުން
ދަނޑެއްގައި ލައިޓެއް ނުދިއްލިގެން މިނިސްޓަރާއި ސުވާލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ - މަހްލޫފް
 
މާވަށުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމަތު ކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ނެތް
 
ލައިޓް ހަރުކުރުންފަދަ ކަންކަމަކީ ކައުންސިލްތަކުން ހަމަޖެއްސޭނެ ކަންކަން

ލައިޓެއް ނުދިއްލިގެން މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ގެނައުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކުރެއްވި ސުވާލަަށް މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ސައީދު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، ލ.މާވަށުގެ ފުޓްސެލް ދަނޑުގެ ޓާފް އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާތީ މިކަން ހައްލުކޮށްދެވޭނީ ކޮންއިރަކުތޯ އާއި، މާވަށުގެ 2 ވޮލީ ކޯޓާއި ފުޓްސެލް ދަނޑުގެ ލައިޓުތައް ހަލާކުވެ ނުދިއްލޭތީ ލައިޓުތައް އަލުން ޖަހައިދެވޭނީ ކިހާތާކުތޯއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާވަށުގެ ޔޫތު ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން ދުވަހަކުތޯއެވެ.

Advertisement

ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލުން ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަރާމަތުގެ ރިކުއެސްޓް އައިސްފައި އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބައްލަވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ދަނޑުތަކުގެ ލައިޓެއް ނުދިއްލިގެން މިނިސްޓަރާއި ހިސާބަށް އެކަން ގެނެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ލައިޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ނިމުމެއް އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރަށްރަށުގެ ދަނޑުތަކުގެ މައްސަލައަކީ ކައުންސިލްތަކަށްވެސް ހައްލު ކުރެވޭވަރުގެ މައްސަލައެއް ކަަމަށެވެ.

ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ލައިޓް އަނދާފައި ހުރީމަ ނުކުޅެވި، ވޮލީ ކޯޓުގެ ލައިޓެއް ނެތިގެން ނުކުޅެވި ހުންނަން ޖެހެން ވިސްނުން ހަގީގަތުގައިވެސް އެބަ ޖެހޭ ނިމުމަކަށް ގެންނަން. ހިތާމައަކީ މިހާރުވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ރިކުއެސްޓް އާދޭ
އަޙްމަދު މަޚްލޫފް / ޔޫތް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިފަަދަ ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީންވެސް ވީވަރަކުން މަސައްކަތް ކޮށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓް އިތުރުކޮށްގެން ނަމަވެސް މިކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރާއި ހިސާބަށް އައުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކައުންސިލްތަކުން ހަމަޖެއްސޭނެ ކަންކަން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް މިހާރު ކައުންސިލްތަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން އެތަންތަން ރަނގަޅަށް ނުހިންގޭތީ މިހާރު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލު ކުރަމުން އަންނަކަންވެސް ޔޫތު މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
25%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް
8 ޖޫން 2022 | ބުދަ 10:45
އަޙްމަދު
މަޙްލޫފް ބުންޏަސް އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަސްލު އެއްވެސް މިނިސްޓަރަކު މަޖިލީހައް ނުގެނެވޭގޮތައް އޮންނަންޖެހެނީ. މިނިސްޓަރުންނަކީ ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ ބައެއް. އެހެން ވީމައި އެމީހުން ޖަވާބުދާރީވެސް ވާންޖެހޭނީ ރައީސައް.