ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 13:14
ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުން ތަމްރިނުކުރުން
ސްޕޯޓްސް ކަައުންސެލަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ހަތަރު ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި
 
ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް އޮތީ 2019 ވަނަ އަހަރު
 
މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި 20 ބައިވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އެ މަގާމަށް އެކަށީގެންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ހަތަރު ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މީގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 13 ން މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި 10 އަތޮޅަކުން 20 ރަށެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޖުމުލަ 20 ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވީ ފިޓްނަސް ދާއިރާގެ އަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުލް ރައްޒާޤު އިބްރާހިމްއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ، އިބްރާހީމް ޙަަސަންއެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން އިސްމާއީލާއި، ނާސިހު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދު ﷲ އަނީސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި 20 އަތޮޅަކުން ޖުމުލަ 111 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި ހުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން މުޖުތަމައުއަށް އަންގައިދިނުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ތަމްރީނުވާ ފަރާތްތައް ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

މިއީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވައުދެކެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް