ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 21:34
ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
ރޮއިޓާސް
ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައެއްގައި ޝަހްބާޒް ޝަރީފް އާއި ދަރިކަލުން ހައްޔަރުކޮށްދިނުމަށް އެފްއައިއޭއިން އެދިއްޖެ
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކޯޓުން ނިންމާލާފައި ވަނީ ޝަހްބާޒާއި ހަމްޒާގެ އިންޓަރިމް ބެއިލް ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހަށް ދިގުދައްމާލާފައި

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް އާއި ފިރިހެން ދަރިކަލުން އަދި ޕަންޖާބްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ، ހަމްޒާ ޝަހްބާޒް ހައްޔަރުކޮށްދިނުމަށް އެގައުމުގެ ފެޑަރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެޖެންސީ (އެފްއައިއޭ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން 16 ބިލިއަން ރުޕީސް ލޯންޑަރ ކުރިކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިދެބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމަރު ނެރެދެއްވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އެފްއައިއޭ އިން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މިމައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ޝަހްބާޒް އަދި ހަމްޒާގެ އިންޓަރިމް ބެއިލް ވަނީ ޖޫން ހަތަރުވަނަ ދުވަހަށް ދިގުދައްމާލާފައެވެ. ހޮނިހިރުދުވަހު ޝަހްބާޒް އަދި ހަމްޒާވެސް ވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވެފައެވެ.

ކޯޓުން ވަނީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ސުލޭމާން ޝަހްބާޒް އާއި ތަހިރް ނަޤްވީ އަދި މާލިކް މަޣްސޫދު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރުތައް އަލުން އިއްވާފައިކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެފްއައިއޭ އިން ވަނީ މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ތަހްގީގް ރިޕޯޓެއްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އަޑުއެހުންތައް ކޯޓުން ނިންމާލާފައި ވަނީ ޝަހްބާޒާއި ހަމްޒާގެ އިންޓަރިމް ބެއިލް ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހަށް ދިގުދައްމާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް