ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 13:22
ހުކުރު ޚުތުބާ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހަރުދަނާ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުން
ހަރުދަނާ އާއިލާއެއް ބިނާކުރެވޭނީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ދީންވެރި، ޚުލްގުހެޔޮ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކޮށްގެން: ޚުތުބާ
 
ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދިނުމަށް މައިންބަފައިން ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ދައްކަންޖެހޭ
 
ކައިވެނި ކުރާ މީހާއަކީ ދީންވެރި މީހެއްތޯ ނުބެލޭތަން އާދޭ
 
ރަނގަޅު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަރުދަނާކުރަންޖެހެނީ އާއިލާތައް

އާއިލާއެއްގެ ބިންގާ އަޅާއިރު ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ދީންވެރި، ޚުލްގުހެޔޮ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"ހަރުދަނާ އާއިލާއެއް ބިނާކުރުން" މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ އިންސާނީ މުޖުތަމައެއް އުފެދެނީ ކުދިކުދި އާއިލާތަކުން ކަމުގައެވެ. މުޖުތަމައެއް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަރުދަނާކުރަންޖެހެނީ މި ކުދި ކުދި އާއިލާތައް ކަމުގައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމައުގެ އަޚްލާގީ ފެންވަރު ދަށްވާން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ބޮޑެތިވަމުން އަންނަ ދަރިންނަށް ހަރުދަނާ ތަރުބިއްޔަތެއް ނުދެވުމެވެ. އެ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދެވޭނީ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ދީންވެރި، ޚުލްގުހެޔޮ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކޮށްގެން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ކައިވެނިކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ އަންހެން މީހާގެ ކިބައިގައި ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުންނަންޖެހޭ ފަދައިން ފިރިހެން މީހާގެ ކިބައިގައިވެސް ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާފައި ބުނެފައިވެއެވެ. ދީންވެރި، އޯގާތެރި، ޚުލްގު ހެޔޮ މީހަކު ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޚިޔާރުކޮށްފިނަމަ އެމީހަކަށް ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކައިވެނި ކުރާއިރު އަންހެނާގެ ކިބައިގައިވާ ހަތަރު ކަމަކަށް ބަލައި އުޅެއެވެ. އެއީ، އޭނާގެ ފައިސާވެރިކަމަށާއި، ހަސަބާއި، ނަސަބަށާއި، ރީތިކަމަށާއި، ދީންވެރިކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ތިބާ ދީންވެރިކަމުގެ ސިފައަށް އިސްކަން ދޭށެވެ. އޭރުން ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލްވީއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކު އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި ބަލަންވީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑު އިސްލާމް ދީނުގައި މިގޮތަށް އައިސްފައިވީނަމަވެސް މި މިންގަނޑަށް ބަލައިލެވެނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ޚުތުބާގައި ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ރަނގަޅަށް ބަލައިނުލާ އިޚުތުޔާރުކުރާ ބައިވެރިޔާގެ ހަޤީޤީ ސޫރަ ފެންނަން ފަށަނީ ކައިވެނިކޮށް، ދަރިންވެސް ލިބޭ ފަހުން ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުން އާއިލާ ރޫޅި، ދަރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެންދާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަމަށް ވަގުތު ނުދިނުމަކީވެސް ފެންނަ ވަރަށް ގޯސް މަންޒަރެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އާއިލާއާއި ދަރިންނަށް ދޭންވާ ވަގުތު ނުދޭނަމަ އާއިލާއަށް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ ޚުތުބާގައި ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މާތް ނަބިއްޔާ އަހަރެމެންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ އާއިލާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް. އެމީހުންނާމެދު ރިވެތިކޮށް މުއާމަލާތް ކުރުމަށް. އޭގެ ސަބަބުން ދެމަފިރިންނަށްވެސް ހިތްހަމަޖެހުމާއި، އުފާވެރިކަން ހާސިލްވާނެ. އާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިވާނެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

އާއިލާއެއްގައި ދެމަފިރިންގެ އެންމެ އިސް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ދީ، އެކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން ކަމުގައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް ރިވެތި ނަމޫނާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ