ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 17:31
ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަދިވެސް ތުރުކީއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އެ ދެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައި
ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަދިވެސް ތުރުކީއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އެ ދެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯއާ ގުޅުން
ތުރުކީއާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރާނެކަމަށް ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ބުނެފި
 
ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް ރަސްމީކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މެއި މަހު
 
އަދިވެސް އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި
 
ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ އެގައުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް، ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން އަދި ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަދިވެސް ތުރުކީއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އެ ދެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ތުރުކީގެ އެއްބާރުލުމާއި ތާއީދު ނުލިބޭނެކަމަށް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމަށް ތުރުކީގެ ތާއީދު ނެތްކަމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިކަމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑްގެ މަންދޫބުން ވަނީ ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މިމަޝްވަރާތަކާ ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހު ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ، އެގައުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރާ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން އަދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ތުރުކީން މިދެގައުމު ނޭޓޯގެ މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ނުދަނީ، ދެގައުމުން ވެސް ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީން ބަލަން ބޭނުންވީ މިދެގައުމުން ތުރުކީގެ އެއްބާރުލުން ހޯދަން އަންނަ އިރު، އެގައުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މުހިންމުކަން ދޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ކަމަށާއި، ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑްގެ ފަރާތުން ރަނގަޅަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭހާ ހިނދަކު ތުރުކީގެ އެއްބާރުލުން އެ ދެގައުމަށް ނުލިބޭނެކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓެރަރިސްޓުން އެގައުމާ ހަވާލުނުކޮށް ނޭޓޯއާ ގުޅެން ތުރުކީގެ ތާއީދު ހޯދަން އަޔަސް، ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑަށް ތާއީދު ނުލިބޭނެކަމަށް އުރުދުޣާން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. ތުރުކީން ބުނަނީ ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ދަނީ، ތުރުކީން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބަޔަކަށް އެގައުމުތަކުގައި ހިމާޔަތް ދެމުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރުދިސްތާން ވޯރކަރސް ޕާޓީ (ޕީކޭކޭ) ގްރޫޕްގެ މީހުންނާއި ފަތުހުﷲ ގުލެންގެ މީހުންނަށް އެ ދެގައުމުން ހިމާޔަތްދޭކަމަށް ތުރުކީން ބުނެއެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީގެ ބޯޑަރު ޓެރަރިސްޓުންގެ ފަރާތުން ރައްކާކުރުމަކީ އެގައުމުން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގާ މައްސަލައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތުރުކީން ކުރުދީ ގްރޫޕާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދުވަހަކުވެސް ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށާއި، ސީރިއާގެ ކުރުދީ ގްރޫޕް ވައިޕީޖީއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް އެޖަމިއްޔާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީއަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން މުހިންމުވާނީ އެގައުމުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަންކަމަށް އެޖަމްއިއްޔާ ކުރާ އިހުތިރާމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޭޓޯއަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޖަމްއިއްޔާއަކަށްވާއިރު، އެގައުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވާނެ ކަންކަމަށް އާނއެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުރުކީގެ ވިސްނުން މިގޮތަށް ހުރިއިރު، އަދިވެސް އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަަޒީރު މަގްޑެލީނާ އެންޑަރސަން ވަނީ އެގައުމުން ތުރުކީއާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް އެންޑަރސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތުރުކީއަކީ ނޭޓޯއަށް މުހިންމު ގައުމެއްކަމަށް އެޖަމްއިއްޔާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބަރގް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ތުރުކީގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ނޭޓޯއާއި މެމްބަރު ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ދެބަސްވުންތަކެއް ހުރިކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ތުރުކީ އޮންނަ ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުންވެސް އެގައުމަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ސްޓޮލްޓެންބަރގް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީއަކީ އިރާގާއި ސީރިޔާއާ ކައިރީގައި އޮންނަ ގައުމަކަށްވެފައި، އައިސިސްއާ ދެކޮޅަށް އެޖަމްއިއްޔާއިން ކުރަމުގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ތުރުކީގެ ވަސީލަތްތައް ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅުވައި، ބްލެކްސީގެ މުހިންމުކަމާއެކު ތުރުކީއަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއްކަން ސްޓޮލްޓެންބަރގް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތުރުކީއަކީ މުޅި ޖަމްއިއްޔާއަށްވެސް މުހިންމު ގައުމެއް ކަމަށް ވުމުން، މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދެބަސްވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ސްޓޮލްޓެންބަރގް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަކީ ފަސޭހައިން ކޮށްލެވޭނެކަމެއް ކަމަށް ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް، މިކަމަށް ތުރުކީގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބެމުން ނުދާތީ އެކަމަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ.

ތުރުކީން ވަނީ، އެގައުމުން ސްވިޑްން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް އެއްބަސްވެވޭނީ އެގައުމުގެ 5 ޝަރުތެއް ފުރިހަމަކުރުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ސްވިޑްންއިން ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށާއި ހަތިޔާރުގެ އެކްސްޕޯޓަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އެމްބާގޯވެސް އުވާލުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެރިސްޓުންނަށް ސިޔާސީ ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ޓެރަރިސްޓުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމުގެ އިތުރުން، ޕީކޭކޭއާއި ސީރިއާގެ ވައިޕީޖީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ސްވިޑްންއާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ވުމަށް ރަސްމީކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވަނީ މެއި މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް