އައްޑޫ ސިޓީ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 16:35
 ހިތަދޫ ޕޯޓް ގެ މުވައްޒަފުން ހިންގި ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން
ހިތަދޫ ޕޯޓް ގެ މުވައްޒަފުން ހިންގި ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްރެންޓިސްޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
18 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މި ޓްރެއިނިންގ އަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ
 
ހިތަދޫ ޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ 6 ފުރުސަތު

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑުގެ ވަޒީފާތަކާއި އަލަށް ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒް ކޮށްގެން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ  ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހިންގާ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު 4 ދާއިރާ އަކުން ތަމްރީނު ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހެވީ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި މެރިން މެކޭނިކުގެ ދާއިރާއާއި މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިން ގެ އިތުރުން  ވިންޗްމަންގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައެވެ. އެމްޕީއެލްއިން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ހޭދަކުރާ 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ، ދަތުރު ޚަރަދާއި،ހުރުމާއި ކެއުމާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/11000 ރުފިޔާ ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ހިތަދޫ ޕޯޓުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. އެޕްރެންޓިސްޝިޕްގައި ބައިވެރިވެ ޓްރެއިނިންގ އަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ހިތަދޫ ޕޯޓްގައިވެސް އިތުރު 3 މަހު މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެމުއްދަތުގެ ތެރޭ މަހަކު -/5000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާތާ 6 މަސްފަހުން  ޕޯޓްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ އެބައިވެރިންނަށް ހަމަޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އެމްޕީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް - މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މި ޓްރެއިނިންގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ހިތަދޫ ޕޯޓަކީ  100 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަނަކަށްވެފައި ފަހަކަށް އައިސް އެތަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް އަންހެނުން ޝައުގުވެރިވާ ނިސްބަތްވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައެވެ.

އެމްޕީއެލް އާއި  ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހިންގާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އައްޑޫސިޓީގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ވެސް ވަނީ އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް