ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2022 | އަންގާރަ 16:31
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ
އެސްޓީއޯ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ބަނދަރު
އެސްޓީއޯއިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަންކަރިންގ ދެނީ
 
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށް މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
 
ބަންކަރިންގގެ ޚިދުމަތާއެކު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ
 
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ފްލޯޓިންގ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކުރެވޭނެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ރަޝާދެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް ޓަރމިނަލް މިހާރު ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފުނަދޫގައެވެ. އަމްރު ވިދާޅުވީ އެރަށުގައި ފިއުލް ޓަރމިނަލް ގާއިމުކޮށްފައި އޮންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް 3 ގުނަ އިތުރުވެ، ތެޔޮ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެރަށް އިތުރަށް ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް ކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި ތެލަށް ސްޓްރެޓެޖިކް ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމުގައި އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތާ ދިމާއަށް ދާއިރު، ރާއްޖެ އޮންނަނީ ވަރަށް ތަފާތު ސަރަހައްދެއްގައިކަން ފާހަގަވާކަމަށެވެ. ދުވާލަކު 300އަށްވުރެ ގިނަ އާގުބޯޓު މި ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެ ސަރަހައްދުގައި އެއަށް ސަރވިސް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެސްޓީއޯގެ ވިސްނުމަކީ ސްޓްރެޖެޓިކް ސްޓޯރޭޖާ އެކުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަންކަރިންގއަށް ދިއުން ކަމުގައި އަމްރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ފްލޯޓިންގ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައިވާކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަމްރު ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެކަން ކޮށްފިނަމަ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ.
ހުސެއިން އަމްރު ރަޝާދު

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްނުކޮށް ފެށުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ހޯރަފުށީ ދައިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އިތުރު ދިރާސާއެއް ކުރުމަކާއި ނުލައި، ބޭރު ބަޔަކަށް މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމަކީ އެތައް އަހަރެއްގެ އިގުތިސާދީ ހިފެހެއްޓުމަކުން މިންޖުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގުތިސާދީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މެމްބަރުން ވަނީ މިއީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ އަދި، ދައުލަތަށްވެސް ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ގާއިމުކުރެވެންދެންވެސް ފަސޭހައިން ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖަައްސައިގެން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް މި މަސައްކަތް ފެށިދާނެކަން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި، އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުފަހަރުތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް