ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 07:16
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް އޮފީސް
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް
ޚާރްކީވް ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ޒެެލެންސްކީ އެސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި
 
އިތުރު ސިފައިންނަށް ވަނީ އެވޯޑު ދީފައި
 
ސެކިއުރިޓީ ޗީފް މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވީ އެ ސަރަހައްދު ދިފާއު ނުކުރެވުމުން
 
މިއީ ހަމަލާތައް ފެށިފަހުން ޒެލެންސްކީ އެ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ރަޝިއާގެ ސިފައިން ސުންނާފަތިކޮށްފައިވާ ޔޫކްރެއިނުގެ ޚާރްކީވް ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ޚާރްކީވް ކައިރީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ރަޝިއާއިން އެ ސަރަހައްދަށް ހަމަލަދޭން ފެށިފަހުން ޒެލެންސްކީ އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޚާރްކީވް އެއްކޮށްހެން ވަނީ ސުންނާފަތިވެފައެވެ. އެ ސަރަހައްދުން މިހާރު ރަޝިއާގެ ސިފައިން ވަނީ ފައިބާފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ފެނުނު މަންޒަރުތަކުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ސާވިސަސްގެ ޗީފް މަޤާމުން ވަކި ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވީ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ސަރަހައްދު ދިފާއު ކުރަން ނުކުޅެދުމުން ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ސެކިއުރިޓީ ޗީފްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ އުޅުއްވީ އަމިއްލަ ސަލާމަތައިގެން ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ސަރަހައްދު ރައްކާތެރި ކުރުމުގައި އޭނާ އުޅުއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ޒިޔާރަތަށްފަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަނގުރާމައިގައި ހަރަކާތްތެރިވި ސިފައިންނަށް އެވޯޑު ހަވާލު ދެއްވާފައެވެ. މިއީ ޤައުމާއި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ފުރާނަ ދޭން ތައްޔާރަ ތިބޭތީ ދެއްވި އެވޯޑުތަކެއް ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ޚާރްކީވް ސަރަހައްދުގެ 31 އިންސައްތައަށް ވަނީ އަތްގަދަކޮށްފައެވެ. އަދިވެސް އިތުރު ސަރަހައްދުތަކުގައި އެ ޤައުމުން ދަނީ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
27%
0%
20%
7%
27%
ކޮމެންޓް