ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 10:55
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު
ރައީސް އޮފީސް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިތުރު 20 މަޝްރޫއެއް މިއަހަރު ނިންމާނަން: ޝާހު
 
މިއީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހިންގާ އަހަރު
 
މިހާރު 31 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 4 މަޝްރޫއެއް ވަނީ ނިމިފައި

މިއަހަރުތެރޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިތުރު 20 މަޝްރޫއެއް ނިންމަން އަމާޒު ހިފާފައިވާކަމަށް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 27 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާހު ވިދާޅުވީ މިއަހަރަކީ އެކުންފުނީގެ ދިގު ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ އަހަރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުންވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ފެށުނު މަޝްރޫއުތަކާއެކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 31 މަޝްރޫއު މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ 31 މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން 4 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުތެރޭގައި އިތުރު 20 މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެސެޓަކީ ކުންފުނީގައި ތިބޭ ގާބިލް މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކޮށް ބިނާކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވާ ކަމެއް ކަމުގައި ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ހިންގި މުހިންމު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ވަނި ފުރިހަމަކޮށްފައި ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުވެސް ވަނީ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. މިގޮތުން ކުންފުނީގައި ގާބިލް މުވައްޒަފުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި މިވަގުތު 1،275 މުވައްޒަފުން ތިބިއިރު އޭގެތެރެއިން އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ އެންމެ 112 މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށްޓަކައިވެސް، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މިފަދަ ކުންފުންޏެއްގައި، އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންވެސް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ކުންފުނީގައި އެބަ ތިބިކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިވަގުތު 18 މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އިތުރަށް ތިން މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އެހެން ކުންފުނިތަކުންވެސް މިކަމަށް އިތުރަށް ވިސްނައި، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް، ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް