ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 07:27
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މުހައްމަދު ނަޝީދު / ޓްވިޓަރ
ރައީސް ނަޝީދު ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ނަޝީދު، ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައިދިނުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހަ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖައްސަވާފައި
 
ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ލަންކާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސިރިސޭނާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ލަންކާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ލަންކާގެ ކުރިމަގު އުޖާލާކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކުންވެސް އެއް ތަސައްވުރެއް ގެންގުޅުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާކުރެއްވިކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައިދިނުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހަ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، ލަންކާއަށް މިހާރު ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައި ދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިކަމަށް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އެއާއެކު ރައީސް ނަޝީދަށް ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ލަންކާއަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކޮށްދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އައްޔަނުކުރައްވާފައި ކަމަށްވެސް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުން އެހީ ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވާ މަންދޫބަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ހަމަޖެއްސެވުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ލަންކާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
21 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 11:09
wooden
Sri Lanka is Mr.Mohamed Nasheedh 2nd Home
- ގުޅުންހުރި