ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2022 | ހުކުރު 13:41
ހުކުރު ޚުތުބާ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
އިންސާނުން ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ލިބިގަންނަންވީ މާތް ނަބިއްޔާގެ ސީރަތުން: ޚުތުބާ
 
މުސްލިމުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމަށް ރަސޫލާ ގޮވާލައްވާފައިވޭ
 
ކީރިތި ރަސޫލާ އަންގަވަނީ ރިވެތި އަޚުލާގުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް
 
ރަސޫލާގެ މުޅި ހަޔާތްޕުޅަކީ އަހަރެމެންނަށް ލިބިގެންވާ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް

އަހަރެމެންގެ ހަޔާތުގައި ބަލަންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު ﷺ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ޚުލްގުފުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން" މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ އަހަރެމެންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ސަލާމަތުގެ މަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އަހަރެމެންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވި ރަސޫލާގެ ސީރަތުން ފިލާވަޅުތަކާއި، ދަރުސްތައް ހާސިލްކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާގެ މުޅި ހަޔާތްޕުޅަކީ އަހަރެމެންނަށް ލިބިގެންވާ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރި ޝަޚްސިއްޔަތުގެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކީރިތި ރަސޫލާއަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވި ދިރިހުރި ގުރުއާނެއް ކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޚުލްގުފުޅާ ބެހޭގޮތުން އުއްމުލް މުއުމިނީން އާ ސުވާލު ދެންނެވުމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްގުފުޅަކީ ކީރިތި ގުރުއާނެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ކީރިތި ރަސޫލާ އަހަރެމެންނަށް އަންގަވަނީ ރިވެތި އަޚުލާގުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަންގަވަނީ ހިނިތުންވުމާއެކު އަނެކުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކަމަށާއި، މިއީ ވަގުތަކަށް، މުދަލަކަށް، ތަނަކަށް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަނެކާގެ ކުރިމަތީގައި ހިނިތުންވެލުމުން، ރަން އަކުރުން އޭނާގެ ހިތުގައި ލިޔެވިގެންދާ މެސެޖުގެ އަސަރު ވަރަށް ފުންވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުސްލިމް އަޚުންނޭވެ! އޯގާވެރިކަމާއި، އިހުސާންތެރިކަމާއި، މާފުކުރުމަކީ އެ ސިފަތަކުން މީސްތަކުން ޒީނަތްތެރިވުމަށް ނަސޭހަތް ދޭ މީހާގެ ނަފުސުގައި އަށަގެންފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ސިފަތަކެއް
ހުކުރު ޚުތުބާ

މުސްލިމުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމަށް ރަސޫލާ ގޮވާލައްވާފައިވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ކަމެއް ކުރާއިރު، އެކަން ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށާއި، ގަޑިނުޖެހި މަސައްކަތަށް ދިއުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެއެވެ. އަދި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކޮށްފިނަމަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިސްލާމީ ސަގާފަތް އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އަށަގަންނާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ