ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2022 | ބުދަ 22:44
މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނާއި ގުޅޭ 20 ގަވާއިދެއްވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައި
މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީނާއި ގުޅޭ 20 ގަވާއިދެއްވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައި
އެމްއެންޔޫ
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނާއި ގުޅޭ ގަވާއިދު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ނިންމާ ގެޒެޓްކޮށްފި
 
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 20 ގަވާއިދެއް ގެޒެޓްކޮށްފައިވޭ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވާލައި ނިންމައިފިއެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް ގައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި މީހުންބިނާކުރުމަށް ދޭ އިސްކަން އިތުރުކުރުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކި ވުޒާރާއެއްވަނީ އުފައްދަވާފަ އެވެ. މި ވުޒާރާ އުފެދުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް މޮނިޓަރކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަތީ ތަޢުލީމާ ތަމްރީނުގެ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ވެއެވެ. މިބިލު 16 މެއި 2021 ދުވަހު، ދިވެރިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނުގެ ނަމުގައި ފާސްވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

މި ޤާނޫނު ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި ގުޅިގެން މި ޤާނޫނު 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ބާބުތަކުގައި އެކިއެކި ޚާއްޞަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ ގަވާއިދުތައް އެޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 20 ގަވާއިދެއް 16 މެއި 2022 އާ ހަމައަށް ވަނީ އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު މާހިރުންނާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ވަނީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހޯދާފަ އެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާއިރު ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ގަވާއިދުތައް މުރާޖައާކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާނެ އެވެ.

މި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށްވެ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެކަމުގެ ފައިދާކުރާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް