ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2022 | ބުދަ 22:15
އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ވަންނަ އިރު ހަދާފައި ފްލޫ ސްކްރީނުން ޑެސްކް
އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ވަންނަ އިރު ހަދާފައި ފްލޫ ސްކްރީނުން ޑެސްކް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހިދުމަތްތައް
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 700 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރާ އިރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަންނަނީ 80 އިންސައްތަ މީހުން – އައިޖީއެމްއެޗް
 
ވެއިޓްލިސްޓްކުރާތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް މިހާރު ހަމަޖެހޭނެ
 
20 އިންސައްތަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށްފަހުގައި ނާދޭ

އައިޖީއެމްއެޗުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 700 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރި ނަމަވެސް، އަންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ރިމްޒާދު ސިއްދީގު ވިދާޅުވީ، ފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު އައިޖީއެމްޗްގެ ވެއިޓް ލިސްޓް ކުޑަކުރެވި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 700 ވަރަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރުމަށްފަހު އެ އޮޕޮއިންޓްމަންޓަކާއި ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލިމީހާއަށް ގުޅާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަންނާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޔަގީން ކުރާ ކަމަށާއި، މި 700 އެޕޮއިންޓްމަންޓުގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ނުވަތަ ހިދުމަތް ހޯދާ ކަމަށެވެ. ބާކީ 20 އިންސައްތަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށްފަހުވެސް ނާންނަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުވާލަކަށް 700 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރޭ. އޭގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާއިރު ބާކީ 20 އިންސައްތަ މީހުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ކޮންފާމްކޮށްފައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ނާދޭ. އެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ ވަޑައިނުގެންނެވެނީ ކަންނޭނެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރުގައި 80 އިންސައްތަ މީހުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އާދޭ
އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ރިމްޒާދު ސިއްދީގު

އޭނާ ވިދާޅުވީ ފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ޕޭޝަންޓުން ވެއިޓް ލިސްޓްކުރާތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ މެސެޖެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެބޭފުޅަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހިފައި އިނީ ކޮން ދުވަހެއްގައި ކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އާންމުކޮށް 1 ހަފްތާ ކުރިއަށް ގިނަ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެއިޓިންގ ނެތި ވަރަށް އަވަހަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން އަދި ގުޅައިގެން ނަމަވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަޑައިގެން ނަމަވެސް ވެއިޓްލިސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރު މުއްދަތެއްގައި ތެރޭގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް މިހާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ވަޑައިގަންނަވާފައި އެކި ޕޭޝަންޓުންނަށް ނަގާ ވަގުތު ތަފާތުވާނެ. ބައެއް ކަހަލަ ކޭސްތަކުގައި ގިނަވަގުތު ނަގާނެ. ޕޭޝަންޓެއް ބެލުމަށް 10 މިނެޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ވެސް ވަގުތު ނަގާފާނެ. އާންމުކޮށް ޕޭޝަންޓެއް ބެލުމަށް 8 ނޫނީ 10 ވަރަކަށް މިނެޓް ތެރޭގައި ނިމޭނެ. އެ ޑިޕެންޑް ވާނީ ޕޭޝެންޓުގެ ކޭސްތައް ބަލާފައި ގިނައިރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އޯޕީޑީ ގަޑިތަކުގައި ގިނަ އިރު ވެގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޝަކުވާ ނާދޭ
އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ ރިމްޒާދު ސިއްދީގު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ މުހައްމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްއިން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ބްލޮކްމޯޑަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބްލޮކްމޯޑަށް ހިދުމަތްދޭ އިރުގައި ވަކި ޕޭޝަންޓުންނަށް ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައެޅިގެން ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ 10 މިނެޓަކުން ނުވަތަ ކޮންމެ 5 މިނެޓަކުން ޕޭޝަންޓުން އަންނަ އިރުގައި، ޑޮކްޓަރުގެ ޑިއުޓީ 10 ޖަހާއިރު ފަށާކަމުގައި ވާނަމަ ހުރިހާ ޕޭޝަންޓުން 10 ޖަހާއިރަށް ނުގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތަށް ގަޑިތައް ބަހާލައިގެން ޕޭޝަންޓުންނަށް ބްލޮކްމޯޑަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރާ ކަމަށާއި، ޕޭޝަންޓުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް މިކަމުގައި ލިބޭ ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް