ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2022 | އަންގާރަ 13:09
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސަރުކާރުގެ އެސްއޯއީތައް
އެހެން ޚިދުމަތްތައްދޭ އެސްއޯއީތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެ: އަސްލަމް
 
ސަރުކާރުގެ އެސްއޯއީތަކުން އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ
 
މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެމްޓީސީސީއަކީ އެފަދަ މަދަނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއް
 
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އެއީ މިނިސްޓްރިން ބާރުއަޅާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްއޯއީތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އެއީ މިނިސްޓްރިން ބާރުއަޅާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން އެގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އެސްއޯއީއަކާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީވެސް ޚާއްސަ ޙާލަތެއްގައި ވަކި ކަންކަމަކަށް ރިއާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހުކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ސިފައިންގެ ފްލެޓްތައް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ސިފްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސިފްކޯ ނޫން ބަޔަކުލައްވައި އެ މަސައްކަތް ކުރަން ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން ދެކޮޅު ހެދުމުންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީއާ މަސައްކަތެއް ޙަވާލު ކުރުމާ، ސިފައިންގެ ސިފްކޯ، ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޕޮލްކޯ އަދި ފެނަކައާއި ސްޓެލްކޯ ފަދަ ކުންފުނިތަކާ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރުމާއި ތަފާތެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެމްޓީސީސީއަކީ އެފަދަ މަދަނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް، އެހެން ބޭނުންތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ އެސްއޯއީތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ވަނުމަށް މިނިސްޓަރު ތާއީދެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ އެސްއޯއީތަކުން އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަންކަން ހުއްޓުވޭނެ ޤާނޫނެއް އޮތުންވެސް ބޭނުންތެރިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާތަކެއް ނުކުމެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެއްވޭކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް