ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2022 | ހޯމަ 14:00
ވިލިމާލޭ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީ ހުޅުވުން
ވިލިމާލޭ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީ ހުޅުވުން
ޓްވީޓަރ
އެފްއޭއެމް ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީ
ވިލިމާލޭގައި ގާއިމުކުރި އެފްއޭއެމްގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީ ހުޅުވައިފި
ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް
މިއީ އޭއެފްސީގެ ޚަރަދުގައި ގާއިމުކުރި ފެސިލިޓީއެއް
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން

އޭއެފްސީ ޕްރެޒިޑެޏްޓްސް އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ވިލިމާލޭގައި ގާއިމުކުރި ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ފެސިލިޓީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ރޭ ވިލިމާލޭގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގަައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމަންޓް އަޙުމަދު މަޚްލޫފެވެ. މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައިީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ފެސިލިޓީ ހުޅުވުމަށްފަހު ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޓީމަކާއި ވިލިމާލޭ ޔުނައިޓެޑާ ދެމެދު ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ޓީމުގައި ގޯލްޑަން ކެޕްޓަން އައްސަދު ޢަބްދުލް ޣަނީ އާއި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފްގެ އިތުރުން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ. ވިލިމާލޭ ޔުނައިޓެޑު ޓީމުގައި އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަޙުމަދު އުޝާމް ހިމެނެއެވެ.

މިއީ އޭއެފްސީގެ ޚަރަދުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީއެކެވެ. މި ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ކޮރެއާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މި ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީ ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ވިލިމާލޭ ޒުވާނުންގެ ދުވަސްވީ އުންމީދެއް ފުރިހަމަ ވެގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރުން ވެސް އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ފީފާގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޓާފް ދަނޑުތައް ގާއިމުކުރަމުންނެވެ. މިފަދަ ދަނޑުތައް ގާއިމުކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

- ކޮމެންޓް