ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 18:17
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން ސަރވިސްގެ ގާނޫނު
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސާލިހު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވަރުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ފެނިއްޖެ: ޝާހިދު
 
މިއަދު ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް މިވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައި
 
ފޮރިން ސަރވިސްއަކީ ފަރސްޓް ލައިން އޮފް ޑިފެންސް
 
ފޮރިން ސަރވިސްއާއެކު މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަލުވިވެގެން ދާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ގާނޫނަށް އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއް ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. މި ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރެވުމާއެކު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި އުފާވެރި މުނާސަބާގެ ޝުކުރު ހައްގުވެލައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ކަމަށެވެ.

ވަކި ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފޮރިން ސަރވިސްއެއް ގާއިމްކުރެވުމަކީ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށްހަލުވިވެ، ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖއްޔާގެ މަސައްކަތަކީ ވަކި ސަރވިސްއެއްގެ ދަށުން ހިނގާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އިންތިޒާމު ކުރެއްވުމުގެ ތަޞައްވަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންގުޅުއްވި ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ވަރަށް އަގު ހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލު(ނ.ޢ.ޢ.ވ)ކަން ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ފަސްޓް ލައިން އޮފް ޑިފެންސް ކަމަށްވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސިޔާސަތަށް އިހުތިރާމު ކުރުން އިތުރުކުރުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަތިވެރި މަސައްކަތުގައި ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން ދެގޮތެއް ނުވެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ފޮރިން ސަރވިސްއިން މިއަދު ދެކެމުން މިދަނީ ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގެ 128 އަހަރުގެ ހަޔާތުގައި ކުރިން ނުދެކޭ ފަދަ ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން، އ.ދ.ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ރާއްޖެ ހޮވިގެން ދިއުމާއި، މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި މުވައްޒަފުން އިތުރުވުމާއި، ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް