ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 15:08
އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު
އިންތިޚާބަށްފަހު އެމްޑީޕީ އެކަތިގަނޑަކަށް ވާނެ: އަލީ ނިޔާޒް
 
ޕާޓީ ބައިބައިވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް ޗެއާޕަރސަންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ވިދާޅުވި
 
އިންތިޚާބުގެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން

ކުރިއަށް އޮތް އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބަށްފަހު އެޕާޓީ އެކަތިގަނޑަކަށް ވާނެ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރައްވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަންގެ ނައިބު އަދި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ގިނަ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ތަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މި އިންތިޚާބަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެކަތިގަނޑަކަށް ވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މި އިންތިޚާބު ކިތަންމެ ވާދަވެރިކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި، އިންތިޚާބުގެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. ވާދަވެރި އިންތިޚާބެއްގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތުތަކާއި، ވާދަވެރިކަމާއެކު ކެމްޕޭން ކުރުމާއި، ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައްވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވޯޓު ލާ ނިމުނީމަ ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރަށް އެ ހޮވުނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ މެމްބަރެއް ކަން ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާޓީތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި، ވާދަވެރިކަން އޮތް ނަމަވެސް ޕާޓީ ބައިބައިވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ މިހެން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ޗެއާޕަރސަން ބަހުސް 2022"ގައި މި އިންތިޚާބަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ އެތެރެއިން އިތުރު ޕާޓީއެއް އުފެދިދާނެތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ޗެއަރޕާސަންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަދި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވެސް ވަނީ އިތުރު ޕާޓީއެއް ނުއުފެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާ ހިސާބުން އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިވަގުތު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް އެ ޕާޓީ ރޫޅިގެން ނުދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު