ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2022 | އަންގާރަ 12:02
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް
އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސްއިން ތަމްރީނު ލިބެމުންދާ ދާއިރާތަކުން ޤައުމު ތަރައްޤީވުމުގެ އުއްމީދު އާވޭ - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮލިފިކޭޝަންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކޮލިފިކޭޝަންތަކެއް

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސްއިން ތަމްރީނުލިބެމުންދާ ދާއިރާތަކުން ގައުމު ތަރައްގީވުމުގެ އުއްމީދު އާވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕް ފެއާވެލް ރިސެޕްޝަން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަރައިގަންނަމުންދާއިރު ބޭރުގެ ގައުމަކަށް ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަން ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި އަންނައިރު އުއްމީދުތަކެއް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގައި ހިއްސާވުމަށްޓަކައި އެނބުރި އައިސް އެކި ދާއިރާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ދާއިރާތަކުން އިތުރު ޢިލްމީ، ހުނަރުވެރި ފަރާތްތައް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފެންނަނީ އުންމީދީ މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށާއި، މާދަމާގެ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި، އިންޖިނިއަރުންނާއި، އައި.ޓީ އެކްސްޕާޓުންނާއި، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި، ސޯޝަލް ވޯކަރުންނާއި، ލޯޔަރުންނާއި، އަދި މިނޫންވެސް މުސްތަގުބަލުގައި ހެޔޮ ބަދަލަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ  ފަރާތްތައް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޮލިފިކޭޝަންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކޮލިފިކޭޝަންތަކެއް ކަމަށެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާއަކީ ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ސަގާފަތްތައް އެކުލެވޭ ގައުމު ކަމަށާއި، އެގައުމަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންނަކީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އާބާދީގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ސަގާފީ އަދި ތައުލީމީ ތަޖުރިބާގެ މުއްސަނދިކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ތައްޔާރުވެ، އެ ތަޖުރިބާއަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ދުވަސްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަކީ، ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޓެކްނިކަލް ދާއިރާތަކުން ހުނަރުވެރިން ލިބުމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމަށާއި މި ފަރަގުން އަރައިގަތުމަށް  ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިއާ އެކު މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ހާލަތަކީ، އަދުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މަތީ ތައުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ހާލަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

Advertisement

މަތީ ތައުލީމު ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެންމެބޮޑު ބުރައެއް އުފުލަންޖެހިފައިވަނީ މާލީ ދަތިތަކާއި، ގައުމުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް މަދުވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަރޯސާވެފައި ތިބީ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ސަބަބުން،ގިނަ ސަގާފަތްތަކެއް އެކުލެވޭ މާޙައުލެއްގައި ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ، އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ މިހާރަށްވުރެ ޢަދުލުވެރި މުޖުތަމަޢަކަށް ވުމަށްޓަކައި، އެކްސްޕްލޯކޮށް، ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ލިންކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

1974 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދެޤައުމުގެ ގުޅުން ގާއިމުކުރެވުނު ފަހުން، އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މިކަން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް އާއި އެހެނިހެން ސްކިލް ބިލްޑިންގ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިޔަވައިގެން  އެނބުރި އަންނަ ދަރިވަރުންގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ އިންޑަސްޓްރީތަކުގައި، ހާއްސަކޮށް ފައިނޭންސް އަދި މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ ދާއިރާތަކުގައި މީގެ ކުރިން މިންތީގެ އިމްބެލެންސް ފާހަގަކުރެވުނު ދާއިރާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަދި ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ބުރުގައިވެސް، ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ 20 ފަރާތުގެ ތެރެއިން 12 ފަރާތަކީ އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ސަބަބުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބި، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ތަމްރީނާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާއިރު، މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ސަބަބުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް މެދުވެރިކޮށް، އިންސާނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި، އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މިނިސްޓަރު ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި