ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2022 | އަންގާރަ 10:36
ރައީސް ޞާލިޙް ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން
ރައީސް ޞާލިޙް ކުޑަކުއްޖަކު އުރުއްވައިގެން
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް
ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ވެސް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޔަޤީން ކޮށްދޭން ޖެހޭ: ރައީސް
 
ރައީސް ވަނީ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިހާ އަރިސްކުރައްވާފަ
 
ކުޑަކުދިން އުޅެ ބޮޑުވާ މާހައުލަކީ އަޅާލުމާއި ލޯބި ލިބޭ މާހައުލަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި
 
ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޔަޤީން ކުރަން ޖެހޭ ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި

ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ވެސް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޔަޤީންކޮށްދޭން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކުޑަދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުމާއި ލޯބި ލިބޭ މާހައުލެއްގައި ބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަކީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލު ކަމަށްވާއިރު އެ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ ޓްވީޓުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ މެއި 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި މި ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް
10 މެއި 2022 | އަންގާރަ 11:08
ލަލީގާ
އާ ދޯ!
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ޚާއްސަ މެހެމާނަކަށް، ރައީސް ސާލިހު!
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ކުރީ ސަރުކާރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއްޗެއްވިއްޔާ އެ ޚަރަދު ކުރީ ރައްޔިތުން ޖަލުގައި ބައިތިއްބަން - ރައީސް
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
ވާދަވެރިންނަށް ރައީސްގެ ރައްދު - "އެންމެންވެސް ތިބީ ޓެސްޓްކޮށްފައި، ފަސޭހައިގައި ކަންކަން ކޮށްނުދެވުނު ބަޔަކަށް ދެންވެސް ކަންކަން ކޮށެއްނުދެވޭނެ"