ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2022 | ހޯމަ 20:08
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން
ހަނގުރާމަ ފަށަންޖެހުނީ ހުޅަނގާއި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުގެ ސަބަބުން: ޕުޓިން
 
ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ދިޔައީ ރަޝިއާގެ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އައިސް، އެގައުމުގެ ބޯޑަރު ކައިރީ ސަރަހައްދުތަކަށް ބާރުފޯރުވަމުން
 
ނޭޓޯއިން ދިޔައީ ޑޮންބަސްގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ތައްޔާރުވަމުން
 
ދެފަރާތަށްވެސް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް އެކަންތައް ކުރިއަށްގެންދަން ހުޅަނގުން އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފަށަންޖެހުނީ ހުޅަނގާއި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެގައުމުގެ ވިކްޓްރީ ޑޭގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހިނގާލުމުގައި ރެޑް ސްކޮޔަރގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާއިން އަބަދުވެސް ގޮވާލަމުން ދިޔައީ ހުރިހާ ގައުމުތަކަކަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވާނެ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާއެކު ތެދުވެރި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެފަރާތަށްވެސް ފައިދާވާނެގޮތަށް އެކަންތައް ކުރިއަށްގެންދަން ހުޅަނގުން އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާއަށް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރަޝިއާއިން މަޝްވަރާއަށް ގޮވާލަމުންދިޔައިރު ނޭޓޯއިން ދިޔައީ ރަޝިއާއާ ނުލައި އެހެން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށާއި، އެތަން ރަޝިއާއަށް ފެނުނުކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ. ނޭޓޯއިން ދިޔައީ ޑޮންބަސްގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށާއި، ރަޝިއާގެ ތާރީޚީ ބިންތަކާއި ކްރްމިއާއަށް ވެސް އެރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުރުން ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ދިޔައީ ރަޝިއާގެ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް އައިސް އެގައުމުގެ ބޯޑަރު ކައިރީ ސަރަހައްދުތަކަށް ބާރުފޯރުވަމުން ކަމަށާއި، ޔޫކްރެއިންގެ ކިއެވްގައި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ހުރިކަމުގެ ވާހަކަތައްވެސް ދައްކަން ފެށިކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއާއެކު ވަރަށް ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް އެމީހުން ރަޝިއާއަށް އިންޒާރުދީފައިވާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ އެމެރިކާއާއި އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކާއި އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ނިއޯ-ނާޒީންނާ ކުރިމަތިލުން ނޫންގޮތެއް އެހިސާބުން ރަޝިއާއަށް ނެތުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ފެށި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅުވައި ޕުޓިން ވަނީ، ނޭޓޯއިން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީ ޔޫކްރެއިނުން ވަމުންދިޔަ ތައްޔާރީތައް ފެނުނު ކަމަށާއި، ރަޝިއާއިން އެއޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި ވަނީ އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޕުޓިން ވަނީ، އޭރު ރަޝިއާއިން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ރަޝިއާގެ އިސްތިގުލާލާއި މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ކުރަންޖެހުނު ކަމެއް ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ މިހާރު އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގައި ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައި ވޮލެންޓިއަރކޮށް ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުންދާ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގެ ދިފާއުގައި އެކަން ކުރަމުންދާ މީހުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ހަދާން އެއްވެސް މީހަކު ހަނދާން ނުނެތޭ ކަމަށާއި، ނާޒީންގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ދުނިޔޭގައި އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނެތްކަމަށް ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕުޓިންގެ ވާހަކަފުޅުގައި އޭނާ ވަނީ، ހަނގުރާމައިގައި މަރުވާ ކޮންމެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކީ ބަދަލުނުލިބޭނެ ބޮޑު ހިތާމައެއް އަދި ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އަޅާލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ ދަރިންނަށްވެސް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެކަމަށާއި, މިކަމާގުޅޭގޮތުން ރައީސްގެ ގަރާރެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވާނެކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިކްޓްރީ ޑޭގެ މުނާސަބަތުގައި ޕުޓިންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެއްވި ނަމަވެސް, ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުތާ 75 ދުވަސް ވީއިރުވެސް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިފައި ނުވާކަމަށާއި، މިހަނގުރާމައާ ގުޅުވައި ޕުޓިންގެ ވާހަކައިގައި ނުދައްކަވާ ކަންތައްތަކަކީ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް ހުޅަނގުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް