ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 13:32
ޚުތުބާ
ޚުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ރަމަޟާން މަސް އަލްވަދާއުކިޔަސް، ހެޔޮ ކަންކަމުގައި ދެމިތިބެން ބޭނުން ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ގިނަ: ޚުތުބާ
 
ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވި
 
ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުންވެސް ކުރެވޭނެ އެތައް ހެޔޮ ކަމެއް އެބަހުރި
 
ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުންވެސް ހެޔޮ ކަމުގައި ދެމިތިބުން މުހިންމު

ރަމަޟާން މަސް މުސްލިމުންނާ އަލްވަދާއު ކީނަމަވެސް، ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަން އެދޭ ބަޔަކަށްޓަކައި އިސްލާމް ދީނުގައި ލައްވާފައިވާ ހެޔޮކަމުގެ ފުރުސަތުތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމުގައި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"ހެޔޮކަމުގައި ދެމި ތިބުމުގެ މުހިންމުކަން" މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ޚުތުބާގައި ވަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ރަމަޟާން މަހު ހެޔޮ ކަންތައްތަކުގައި ޝާމިލުވެ އުޅެ، ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން އެކަންކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރާމަކީ އެކަމާމެދު ވިސްނަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިއީ މީހަކު އެތައް ޚަރަދަކާއި، އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ރަނގަޅު ބިނާއެއް ކުރުމަށްފަހު އެ ބިނާ އަމިއްލަ އަތުން ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުން ފަދަ ކަމެއް ނޫންތޯ ޚުތުބާގައި ވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެެވެ. އަދި ފާފަތަކަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ގަސްތުކުރާ ހާލު ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުން ކުރާނީ ކޮން ފައިދާއެއްތޯވެސް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަޅުން ކުރާ ހެޔޮ އަމަލު މާތް ﷲ ގަބޫލުކުރެއްވިކަމުގެ ނިޝާންތަކުގެ ތެރޭގައި ފާފަތަކަށް އަރައިނުގަނެ ހެޔޮ އަމަލުކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން ހިމެނޭކަމަށް އިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ހިފައި، ރޭއަޅުކަން ކޮށް، ހެޔޮ އަމަލުތައްކޮށް އުޅުނު މީހާ އެކަންތައްތަކާއިމެދު ބޮޑާވެ ނުގަތުމަށް ޚުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަސް މުސްލިމުންނާ އަލްވަދާއު ކީނަމަވެސް ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަން އެދޭ ބަޔަކަށްޓަކައި އިސްލާމް ދީނުގައި ލައްވާފައިވާ ހެޔޮކަމުގެ ފުރުސަތުތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމުގައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ފުރުސަތަކީ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަ ރޯދަ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޝައްވާލް މަހުގެ ހަ ރޯދައަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންދާ ހަ ރޯދައެވެ. މި ރޯދަ ހިފަން އޮތް އެންމެ މޮޅު އިތުރު ގޮތަކީ ޝައްވާލް މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި، ހަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމެވެ. ޝައްވާލް މަހުގެ ހަ ރޯދައިގެ އިތުރުން މެދުފޮއި ރޯދައާއި، އާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަކީވެސް ގިނަ ގުނަ ސަވާބުހުރި ކަމެކެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ރަމަޟާން މަސް އަލްވަދާއު ކިޔުމުގެ ކުރިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ޚުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ. ފިތުރު ޒަކާތަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދައަށް ތިބިއިރު އަޅުތަކުންނަށް ކުރެވިފައިވާ ކުށްފާފަތަކުގެ ކައްފާރާއެއްގެ ގޮތުގައާއި، ނިކަމެތި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދީ އީދުގެ އުފަލުގައި އެބައިމީހުން ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޝަރްޢު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިރެއަކީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ފަހު އޮނަހިރި ވިލޭރޭކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ހަނދާން އާކޮށްދީފައެވެ. ލައިލަތުލްޤަދްރީގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރި ދަރުމައަށް އެދިގެން އަޅުކަމުގައި ހީވާގިވުމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ