ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 11:16
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ނަމާދު ކުރަނީ
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ނަމާދު ކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ދީނުގެމަގު
މިސްކިތުގެ ހުރުމަތްތެރިކަމަށް ރައްކާތެރިވުން
 
އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަކޮށް ސަކަރާތްޖަހާ, މީހުންނާ ޒުވާބުކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެ

މިސްކިތަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުން ކަމުގައިވާ ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ތަނެކެވެ. ނަމާދު ޤާއިމު ކުރަންޖެހެނީ، ހަމަހިމޭންކަމާއި މަޑުމޮޅިކަމާއެކުގައެވެ. ﷲގެ ރަސްކަންފުޅު ހަނދުމަކޮށް، އެކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވެހުރެ އެވެ. އެކަލާނގެ ރަހުމަތަށާއި މަޣްފިރަތަށް އެދި ހުރެއެވެ.

ކަން އޮތީ މިހެން ކަމަށްވުމާއެކު، މިސްކިތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ތަނެކެވެ. މިސްކިތަށް އަރާއުޅުމުގަޔާއި، މިސްކިތުގައި ތިބޭ ތިބުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކަންކުރަންޖެހޭނީ، ތަނުގެ ހުރުމަތްތެރި ކަމަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަކޮށް ސަކަރާތްޖަހާ, މީހުންނާ ޒުވާބުކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެވެ. ބާރަށް ކޮޅު ކޮޅަށް ހިނގައި ދުވެ ހަދައިގެން ނުވާނެވެ. އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުގައި ވެސް، އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ކިޔަވައި ހަދައިގެނެއް ނުވާނެވެ.

އަބްދުﷲ އިބްނި ރަޟިޔަﷲއަންހް ރިވާ ކުރެއްވި ހަދީޘް އެއްގައި ވެއެވެ. އެއްފަހަރަކު ކީރިތި ރަސޫލާ ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި އިރު، މީސްތަކުން ތިބީ ނަމާދަށެވެ. އެބައި މީހުން އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވަމުން ދިޔައިރު، މުޅިތަނަށްވަނީ އެބައި މީހުންގެ އަޑު ފެތުރިފައެވެ. ދެން ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. އެ ހަދީޘްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދުކުރާ މީހާ މުނާޖާތު ދަންނަވަނީ އެމީހާ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ހުސްތާހިރުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ހަޟުރަތުންނެވެ. ފަހެ، އެމީހާ އެކަލާންގެ ހަޟުރަތުގައި ދަންނަވަނީ ކީކޭތޯ ބަލާފައި ހުށިކަމެވެ. އަދި ތިޔަބައި މީހުން (ނަމާދުގައި) ޤްރުއާން ކިޔަވާއިރު، އެއްބައެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްބަޔަކު އަޑު ނުއުފުލާހުށި ކަމެވެ.!

މިސްކިތުގައި ތިމާ ނަމާދު ކުރާއިރު، މިސްކިތުގައި ތިބޭ އެހެން މީހުންނަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޑުތިރިކުރަންޖެހޭ ކަމުގައިވަނީނަމަ، ނަމާދު ކުރުން ފިޔަވައި ޤްރުޢާން ކިޔެވުން ފަދަ ނުވަތަ ޒިކުރު ތަސްބީހަ ކިޔުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ތިމާގެ އަޑުތިރިކުރުން އައުލާކަން މާބޮޑެވެ.  

ނޯޓް: ދީނުގެމަގު މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް