ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 19:04
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ކަސްޓަމްސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީއާއި ކަސްޓަމްސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކަސްޓަމްސްއާއި މީރާ
 
ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި, މީރާ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗުތައް ހޯމަ ދުވަހު ނިމުނުއިރު ދެޓީމްވެސް ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ގްރޫޕް ބީގައި ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ފަހު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް 78 ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ކަސްޓަމްސް ކުޅެން އަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 161 ލަނޑު ހެދިއެވެ. މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 83 ލަނޑެވެ. ކަސްޓަމްސް ވަނީ މިމެޗުގެ ކުރިން ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ހަ ވިކެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ. މުބާރާތުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ބަލިވީ ހަމައެކަނި ކަސްޓަމްސް އަތުންނެވެ.

Advertisement

މީރާ ގްރޫޕް އޭގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. މީރާއާއި ކަސްޓަމްސް ވާދަކުރާ ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރުއެވެ.

ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަތަހަ ސްޓާރސްއެވެ. އެއީ އިކްއިވަލެންޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ވާދަކޮށް 70 ލަނޑުންނެވެ. ފަތަހަ ސްޓާރސް ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 154 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އިކުއިވަލެންޓްގެ ޓީމަށް، އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 84 ލަނޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް