ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 11:46
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ނަމާދު ކުރަނީ
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ނަމާދު ކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ދީނުގެމަގު
މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ އެކަކު އަނެކަކާމެދު ހެޔޮކޮށް ހީކުރުމެވެ
 
މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނާ މެދު ހެޔޮކޮށް ހީކުރުން

މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ކަމޭހިތުމެވެ. އެކަކު އަނެކަކާމެދު ހެޔޮކޮށް ހީކުރުމެވެ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި މަޝްޢޫލުވެގެން އުޅޭއިރު، ތަފާތު ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަންޖެހެއެވެ. ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިމާވާ އެތައް ހުރަސްތަކެއް ގިރާކުރަން ޖެހެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަވަދި ނެތި އުޅޭއިރު، އެހެން މީހުންނަށް ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭނގޭ ކިތައްމެ ކަމެއް އެމީހަކަށް ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ. މީހަކު ކަމަކާމެދު ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރީ ކީއްވެގެންކަން ތިމާއަށް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކުގައި، އެމީހަކު އެގޮތަށް އަމަލު ކުރީ ކޮންމެވެސް ނުބައި މަޤްސަދެއްގައި ކަމުގައި ހިތައް އެރުމަކީ ވަރަށް ކައިރީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވީހިނދު، އެހެން މީހުންނާ މެދު އެފަދަ ގޮތްގޮތަށް ހީކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މާތްﷲ ވަހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ މާނައަކީ: އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ހީގެތެރެއިން ގިނަކަންތަކާ ދުރުވެގަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ބައެއް ހީއަކީ ފާފައެކެވެ. ( އަލް ޙުޖުރާތް 12)

ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. "ތިޔަބައި މީހުން އެކިއެކި ހީކުރުންތަކުން ދުރުހެލިވެލާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން (ތިމާއަށް) ހީވާ ހީވުމަކީ، އެންމެ ދޮގުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ވާހަކައެވެ."

އެހެން މީހުންނާ މެދު ނުބައިކޮށް ހީނުކުރުމަށް ކީރިތި ޤްރުއާނުގައި އާއި މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި އެހާ ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވާފައިވަނީ، މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ ދޭތެރޭގައި ނުބައިކޮށް ހީކުރުމަކީ، ތިމާއަށް ނޭނގި ތިމާގެ އަޚުންނަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފަކަށް ވެދާނެތީއެވެ. އަދި އެއީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެކުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން ގެއްލިގެން ދާނެ ކަމަކަށްވާނެތީއެވެ.

ވީމާ މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ އެހެން މީހުންނާ މެދު ހެޔޮކޮށް ހީކުރުމެވެ. މީހަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބު ތިމާޔަށް ނޭނގޭނަމަ، އެމީހަކު އެކަމެއް ކުރީ ކޮންމެވެސް ރަނގަޅޫ މަޤްސަދެއްގައި ކަމަށް ހީކޮށް އެމީހަކާ މެދު ހިތް ހެޔޮ ކުރުމެވެ.

ނޯޓް: ދީނުގެމަގު މިނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް