ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 19:55
އޮފީސް މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
އޮފީސް މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ: މޮޅުވީ މުލީއާގެއާއި އިމިގްރޭޝަން
 
ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގެ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެޗުތައް އިމްގްރޭޝަންއާއި މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޓީމް ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރާ 7.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އަށް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 93 ލަނޑެވެ. މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ހަ އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 96 ލަނޑު ހެދިއެވެ. މިދެޓީމަށްވެސް ފައިނަލްގެ ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް މުބާރާތް ނިންމާލީ މޮޅެއް ނުލިބިއެވެ. މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ތިން މެޗުން ދެ މެޗުން ބަލިވިއެވެ. އަދި ބާކީ އެއް މެޗު އެބައޮތެވެ.

Advertisement

އިމިގްރޭޝަން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެމް.އެމް.އޭއާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. އެމްއެމްއޭ ކުޅެންއަރާ އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 100 ލަނޑެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ފަސް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 103 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އިމިގްރޭޝަން ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވީ މީރާ އަތުންނެވެ. ފަހު މެޗުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ސިފައިންނާއެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އަހިންޝަކާސްއާ ވާދަކޮށް ފްރެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވަނީ ހަތް ވިކެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް