ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 13:28
އޮފީސް މުބާރާތުގައި ދެޓީމް ކުޅެނީ
އޮފީސް މުބާރާތުގައި ދެޓީމް ކުޅެނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް: ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ކަސްޓަމްސް ގަދަހިފުމަކަށް
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު، އޮފީސް މުބާރާތާއި ކުންފުނި މުބާރާތުގެ މެޗުތައްވެސް ކުޅޭނެ

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގައި ހިމެނޭ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ޖާގައަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް ގަދަހިފުމަކަށް ދާންޖެހިއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް ބީގައި މިދެޓީމްވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ކުޅުނު ތިން މެޗު, އަދި ކަސްޓަމްސް ކުޅުނު ދެ މެޗު ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިދެޓީމަށްވެސް ކުރިއަށް އޮތީ އެއް ޓީމް އަނެއް ޓީމާ ވާދަކުރާ މެޗެކެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއަށް އިތުރު މެޗެއް އޮތް ނަމަވެސް, ކަސްޓަމްސް މެޗަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަހު މެޗެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް ފަހުމެޗުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ މިހާރު ކަޓާފައިވާ, މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ތިންވަނަ މެޗު ހުކުރު ދުވަހު ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ފަސް ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި ޕޮލިސް ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރައި 7.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 84 ލަނޑެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ 6.2 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 85 ލަނޑު ހަމަކޮށް, މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭގެކުރިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކާމިޔާބުކުރީ މުލީއާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި, އަދި ރައީސް އޮފީހާ ވާދަކުރި ދެ މެޗެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި މީީރާ ވަނީ ގްރޫޕް އޭގައި އެޓީމް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީރާ ހަތަރު ވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާ ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީމް ފުރަތަމަ ކުޅެންއަރައި އަށް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 85 ލަނޑެވެ. މީރާއިން ވަނީ ފަސް އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 91 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. މީރާ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެމްއެމްއޭއާ ވާދަކޮށް ހަ ވިކެޓުންނެވެ. ދެވަނަ މެޗު ސިފައިންނާ ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ 17 ލަނޑުންނެވެ. ތިންވަނަ މެޗު އިމިގްރޭޝަނާ ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ ދެ ވިކެޓުންނެވެ.

ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ސިވިލިއަންއާއި, އިކްއިވަލެންޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި, އެލިއާ މޯލްޑިވްސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް