ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 12:42
ކީރިތި ޤުރުއާން
ކީރިތި ޤުރުއާން
ސައުދީ ގެޒެޓް
ކީރިތި ޤުރުއާން
ކީރިތި ޤުރުއާން އަލްބާޒީ ސްޓައިލަށް ޗާޕުކުރުން
 
އަލްބާޒީ ސްޓައިލަކީ ޤުރުއާން ކިޔެވުން ހުއްދަކުރާ ހަތް ސްޓައިލްގެ ތެރެއިން އެއް ސްޓައިލް

މަދީނާގައި ހުންނަ, ކީރިތި ޤުރުއާން ޗާޕުކުރުމަށް ޚާއްސަ ކިންގް ފަހުދު ކޮމްޕްލެކްސްއިން, ފުރަތަމަ ފަހަރަށް, އަލް-ބާޒީ މަޚްރަޖަށް ކިޔެވޭގޮތަށް ކީރިތި ގުރުއާން ޗާޕްކުރިކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި ޑައިލެކްޓަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ޗާޕްކޮށްފައިވަނީ ކިންގ ފަހުދު ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޖެނެރަލް ސުޕަރވައިޒަރކަންވެސް ކުރައްވާ ސައޫދީއަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަބްދުއްލަތީފް އާލްއައްޝެއިޚްގެ އެންގެވުމަށް ކަމަށް ސައޫދީ ގެޒެޓްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ ބަހެއްގައިވެސް ޖިއޯގްރަފިކް ގޮތުން ތަފާތު ސަރަހައްދު ތަކުގައި ބަހުގެ ތަފާތު ރާގާއި މަޚްރަޖް ހުންނަ ފަދައިން, އަރަބި ބަހުގައިވެސް ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި އަދި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަޑާއި މަޚްރަޖު އަދި ރާގުތަފާތު ވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އަރަބި ބަހުން ބާއްވާލެއްވުނު ފޮތަކަށް ވާއިރު, ކީރިތި ޤުރުއާން ވެސް އެކި މަޚްރަޖުން އައީ ކިޔަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمއަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވި އިމާމުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވަނީ މައިގަނޑު 7 މަޚްރަޖަކަށް އެކަނި ކިޔެވުން ހުއްދަ ކުރުމަށެވެ. ނޫންނަމަ ފޮތުގެ އަސްލު އޮޅި، އުވިގެން ހިގައިދާނެ ކަމަށްޓަކައެވެ. މިގޮތުން އަލްބާޒީއަކީ މިފަދަ އެއް މެތަޑް ނުވަތަ ގޮތެވެ.

މިއީ ފަހުދު ކޮމްޕްލެކްސްގައި އަލްބާޒީ ސްޓައިލަށް ކިޔެވޭނެގޮތަށް ޤުރުއާން ޕްރިންޓްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް