ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 10:46
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ދުއާކުރާތަން ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއެއް
މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ދުއާކުރާތަން ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދީނުގެ މަގު
ހެޔޮކަންތައް ކުރަންވީ ހެޔޮކަމަކަށްވީތީއެވެ.
 
ހެޔޮކަންތައް ކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ، އެކަމުން ހެޔޮކަންކުރާ މީހާއަށް ލިބެނިވި މާއްދީ ފައިދާއަކަށް ނޫން

އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮކަމުގެ ދީނެވެ. އިންސާނުންގެ ހަމަހަމަކަމާއި، މިނިވަންކަމާއި، އިންސާނީ ހައްގުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ދީނެވެ. މުޖުތަމައުގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ, އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮއެދުމާއި އިހުސާންތެރިވުން އޭގެ އެންމެ މަތިވެރި ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދީނެވެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް އިސްލާމްދީނުގައިވާ މިންވަރަށް، ނުވަތަ އެއާ ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށް، އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި ނުވަތަ ހަޟާރަތެއްގައި ނުވެއެވެ. މިއީ ކުރީ ޒަމާނުގައި ވެސް އަދި މިހާރު ވެސް އިންސާފަށް ލޯބި ކުރާ އެންމެން އެއްބަސްވާ ހަގީގަތެކެވެ.

ހެޔޮކަންތައް ކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ އެކަމުން ހެޔޮކަންކުރާ މީހާއަށް ލިބެނިވި މާއްދީ ފައިދާއަށްޓަކައެއްނޫނެވެ. ފަގީރުންނަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ފަހުން މަންފާއެއް ލިބޭތީއެއްނޫނެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އޯގާތެރިވާން ޖެހެނީ މުސްތަގުބަލުގައި އެކުދިންގެ ފަރާތުން އެހީތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެއްނޫނެވެ. މީހުންނަށް ކަމޭހިތައި މީހުންގެ ޝުއޫރުތަކަށް ރައްކާތެރިވާންޖެހެނީ، އެމީހުންގެ ފަރާތުން ކޮށްފާނެ މަންފާއަކަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ.

އިސްލާމީ އުސޫލަކީ މިއީ ކަމުގައިވިޔަސް، މިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އޮޅިފައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. ގިނަ މީހުން ކަމޭ ހިތަނީ، ނުފޫޒުގެ އަހުލުވެރިންނަށެވެ. މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށެވެ. މުއްސަނދިންނަށެވެ. ނިކަމެތިންނަށް ކަމޭހިތުމެއް ނޯވެއެވެ. ތިމާ ނުދަންނަ މީހަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ނުބަހައްޓައެވެ. ދެރަ މީހަކަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމަކަށް ނުރުހެވެއެވެ.

މިއީ މިކަން އޮންނަންވީ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ހަގީގަތުގައި މާތް މީހަކީ, މުއްސަނދިންނަށް ނުވަތަ ބާރުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކަމޭހިތާ މީހާއެއް ނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. ތިމާ ނުދަންނަ މީހުންނަށާއި، އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ތިމާއަށް ފައިދާއެއް ލިބިދާނެކަމަށް ހީނުވާ މީހުންނަށް އިހުސާންތެރިވާ މީހާއެވެ. ހެޔޮކަމަކަށްވީތީ ހެޔޮކަން ކުރާ މީހާއެވެ. މިމާނާގައި މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކަން ފޯރުވާ މީހުންނަށް ހުރި ސަވާބާއި ރަހުމަތުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް ގިނަ އާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް އާޔަތެއްގައި ވެއެވެ.  "إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ " މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ގެ رحمة ފުޅުވަނީ، إحسان ތެރިންނާ ގާތުގައެވެ." ( އަލް އަޢްރާފް 56)

ނޯޓް: ދީނުގެމަގު މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް