ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 22:32
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޒިންމާ އަންހެން ވަޒީރަކަށް ހަވާލުކުރެއްވުމުން އަންހެނުންނަށް ރައީސް ކުރައްވާ އިތުބާރު އެނގިގެންދޭ - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ
 
އަމާން، ޞުލްޙަވެރި މާޙައުލެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ އަމާޒު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ ދިފާޢީ ވުޒާރާ ހިންގުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާ، ދިވެހި ތާރީޚުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ވަޒީރަކާ ޙަވާލުކުރައްވާ، ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ރައީސް ޞާލިޙް ކުރައްވާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ޢަމަލުފުޅުން ޘާބިތުކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، 130 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން، "މިނިސްޓަރުގެ ގަލަންކޮޅުން" މިނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައެވެ.

މި ލިޔުމުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނާ މަތިވެފައިވާ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އަމާން، ޞުލްޙަވެރި މާޙައުލެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި މިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ އައްޑަނަ ކަމަށްވާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ފުރާނަޔާއި ނިންޖާއި އަރާމު ވަޤުފްވެފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ޞާލިޙްގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބުކަމަށްވާ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރަން މަތިކޮށްފައިވާ ދިފާޢީ ވުޒާރާ ހިންގުމުގެ މަތިވެރި ޒިންމާ، ދިވެހި ތާރީޚުގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ވަޒީރަކާ ޙަވާލުކުރައްވާ، ދިވެހި އަންހެނުންނަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ޢަމަލުފުޅުން ޘާބިތުކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި، ޤައުމުގެ ހުރިހާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ރައީސް ޞާލިޙަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ސިފައިން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ ފަހަތުގައިވަނީ ރައީސް ޞާލިޙް ސިފައިންގެ ކަންކަމަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އަޙައްމިއްޔަތުކަން ޝުކުރާ އެކީ ފާހަގަކުރައްވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މިއަހަރުގެ ޝިޢާރަކީ "ޤައުމުގެ އަމާންކަން - ސިފައިންގެ އަމާޒު" މިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް