ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 00:01
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރެއްވި މައްސަލައެއް މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރި
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރެއްވި މައްސަލައެއް މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރި
ރާއްޖެއެމްވީ
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރެއްވުން
އަނެއްކާވެސް އަދުރޭގެ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވުމުގެ މައްސަލައެއް، މިފަހަރު ރޯދަމަހު ދުވާލު
 
ރައީސްގެ ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއަދަބީކޮށް ވާހަކަދެއްކެވި
 
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރެއްވީ ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
 
ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކުރިންވެސް އަދުރޭއަށް ދައުވާކުރި

އިދިކޮޅު ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރެއްވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމާއެކު، އާންމުންގެ އެތައް ބަޔަކު އަދުރޭއަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރައްވާފައިވަނީ އިދިކޮޅުން ހިންގާ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި, އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ބެނަރތައް ނެގުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތެރިވި ވަގުތުއެވެ. އެވަގުތު އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި، އަދުރޭ ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އަދުރޭގެ މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާވެސް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދަނިކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހުންނަވައިގެން، ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ މައްސަލައެކެވެ.

ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބެލި 5 ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހަޑިހުތުރުބަސް ބޭނުންކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ 5 ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލާނެކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައިގެން ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރި މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅީ ޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައިވާއިރު، އަދުރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އުޅުއްވިއިރުވެސް، އަވަގުރާނަ ގޮވުމުގެ އެތައް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުރީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނެރުއްވި "ދެ ރަދުން" ފޮތާ ގުޅުވައިގެން މީޑިއާތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވުމުގެ މައްސަަލައެއްގައިވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
0%
0%
80%
0%
0%
ކޮމެންޓް
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 23:17
ކޮއްޓަފަރު
މައްސަލަ އެއްނޫނެއްނު ކޮންމެ ކަމެއްކުރިޔަsް ވާކަމެއްނޯވޭވިއqޔަ އެހeންވީމަ ހަމަ ގޮވaންވީނު. ސިޔާސީ އޭ ކޮޔާގރން އުޅުނީމަ ދެންވަރިހަމަ ކިތަންމެ ބނޑު ކުށއްކުރިޔަސް އަދަބެއްވެސް ނުދެވޭ ގައުމެއްނުމީ.
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 11:13
ވަކަރު
ވަކަަރު ގޭ ކުދިންނައްދަސްވެފަ ހުންނާނީ އެގޯތެއް ނޫންތޯ
22 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 04:47
އުސްމާން
އަދުރޭ އައުޓް އަދުރޭ އައުޓް އޮފް ސްޓޮކް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން މަފާޒު ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
މާނުގެ ޝަރީއަތް ޝެޑިއުލްކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން، ތާވަލުކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓް