ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 13:53
ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެކްސްޗޭންޖުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބައެއް އާލާތްތައް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެކްސްޗޭންޖުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބައެއް އާލާތްތައް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެއެމްވީ
ހައިޑްރޮގްރަފީ ސަރވޭކުރުން
ހައިޑްރޮގްރަފީ ސަރވޭކުރާ އާލަތްތައް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާކޮށްފި
 
މިއީ ދެ ޤައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕެއް
 
އެތަކެތި ޙަވާލު ކޮށްދެއްވީ އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް
 
ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވޭއިން ތައްޔާރު ކުރެވުނު ނެވިގޭޝަނަލް ޗާޓުވެސް ހަވާލު ކުރެއްވި

އިންޑިއާ-މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަން އެކްސްޗޭންޖުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބައެއް އާލާތްތައް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު، ބަންޑާރަކޮށީގައި މިކަމަށްޓަކައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރެއްވި އާލާތްތަކަކީ، ހައިޑްރޮގްރަފީ ސަރވޭކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް އާލާތްތަކެވެ.

މީގެއިތުރުން، 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޖޮއިންޓް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވޭއިން ތައްޔާރު ކުރެވުނު ނެވިގޭޝަނަލް ޗާޓުވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާ ވަނީ ޙަވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ފަހުމުނާމާގައި ޗާޓް ވިއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް، ޖޮއިންޓް ސަރވޭއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗާޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން ވިއްކި ޗާޓުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެންވާ ރޯޔަލްޓީ ފައިސާގެ ޗެކް ވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިވަގުތު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް އާރް. ހަރީ ކުމާރެވެ.

ހައިޑްރޮފީ ދާއިރާއިން ސަރވޭ ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓް ޕްރިންޓްކޮށް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ރަމްޒީ ޗެކާ ހަވާލުވެލެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޙަސަން ޒަމީލެވެ. އަދި، ދެ ޤައުމު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކްރެސްޓް ނުވަތަ ނިޝާން ހިމަނައިގެން ޕްރިންޓްކުރެވުނު ޖޮއިންޓްލީ ސަރވޭޑް ޗާޓްއާ މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޮގްރެފިކް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެލެއްވީ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޑްރޮގްރަފީ އޮފީހަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވި އިކްއިޕްމަންޓްތަކާ ހަވާލުވެލެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ކޮމަޑާންޓް، ކާނަލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވި އެހީއަށްޓަކައި، އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުމަކީ، ޘަޤާފަތާއި، ތާރީޚާއި، އެއްޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް ކުރާ އިޙްތިރާމާއި، އެހީތެރިކަމުގެ ވަރަށް މުހިންމު ގުޅުމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ނޭވަލް އަދި މެރިޓައިމް ސަލާމަތާބެހޭ ދާއިރާއިން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން، މީގެކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ދެކެފައިނުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވެ، އިތުރު ބާރުވެރިކަމާއި، އިތުރު ޙަރަކާތްތެރިކަން ލިބިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ހައިޑްރޯގްރެފިކް ޕާޓްނަރޝިޕަކީ، ދެ ޤައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވިދާޅުވީ، 2007 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފަށައިގަނެ، މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، ވަރަށް ގިނަ ސަރވޭތަކެއް ކުރެވި، އޭގެ އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ނެރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާއަކީ، ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ އެއް ބައިވެރިޔާ ކަމަށެވެ.

2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިޑްރޮގްރަފީގެ ސަރވޭތައް ފެށިފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިޑްރޮގްރަފިކް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، 99.7 އިންސައްތަ ކަނޑު ހިމެނޭ ޤައުމަކަށްވެފައި ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމަށާއި، ހާދިސާއެއް ދިމާވާ ހާލަތުގައި އަވަސްކަމާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް މި ޗާޓުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިގޮތުން ހައިޑްރޮގްރަފީގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައިޑްރޮގްރެފިކް ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް