ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 14:12
ހެލްތް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
ހެލްތް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
މަޖިލިސް
އާސަންދައަށް ބަދަލު ގެންނަނީ
އާސަންދައިގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ
 
އާސަންދައިގެ އެހީގައި ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައްވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ބެލުމަށްފަހު އެކަންކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ
 
އާސަންދައިގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ސުވާލު ކުރޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމް, އާސަންދައިގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ބައެއް ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ސިޔާސަތު އޮންނަ ގޮތުން ވަރަށް މުހިންމު ސިއްހީ ބައެއް ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އާސަންދައިގެ އެހީ ނުލިބޭތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާތީ އާއެކު، އާސަންދައިގެ ސިޔާސަތު ރިވިއުކޮށް އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް އާސަންދައިގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް ވިސްނުންފުޅު އެބަހުރިތޯ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. 

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އާސަންދައިގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ ސުވާލުތަކެއް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އާސަންދައާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ގަސްދުކޮށްގެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖިލީހަށް އެކަން ނިމޭގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ފޮނުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ އެހީގައި ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައްވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، އެކަންކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅެއް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގައި މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅޭގޮތުން، އާސަންދަ އާއި ސުވާލުކުރުމުން، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގެ ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވީ އާސަންދައިން ކުރާ ބޭކާރު ޚަރަދު ގިނަކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަބަދުވެސް މިނިސްޓްރީއާއި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާސަންދައިން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްވެސް އަދި ހައްލެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މިހާތަނަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މަރިޔަމް ޝަފީގު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ކަންކަމުގައި ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ރައީސް އޮފީހާއި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އާސަންދަ ސްކީމަކީ ޚަރަދު ކުޑަ ސްކީމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރެވި އެކުންފުންޏަށް ލަފާ ލިބޭކަމަށެވެ.

މެންބަރު ސަލީމް ވަނީ އާސަންދައާއި ގުޅޭ ސުވާލުގެ އިތުރުން ހޯރަފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލު އަޅަން ފަށާނެ ދުވަހެއް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯރަފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް