ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 12:38
ހެލްތް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
ހެލްތް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
މަޖިލިސް
ތިމަރަފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރު
ތިމަރަފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ތިންފަހަރު ވެސް ހުޅުވާލުމުން ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު – މިނިސްޓަރު
 
މި މަސް ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވޭ
 
ކައުންސިލުން 3 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާނުކޮށްގެން ވެސް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވޭ

ތިމަރަފުށި ހެލްތް ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ތިންފަހަރު މަތިން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް، އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ބައިގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އަދި ވަށާ ފާރު ރޭނުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީގެ ބަޖެޓުގައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 2021 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގައި އޮފީސް، ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް، ކޮންފަރެންސިންގ ރޫމް، ކައުންސެލިންގ ރޫމް، މެޑިކަލް ސްޓޯރ، ޖެނެރަލް ސްޓޯރ އަދި ލޯންޑަރީއާއި ގަރާޖެއް ހިމެނޭ. މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މިހާރު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް އެ ކައުންސިލުން 3 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާނުކޮށްގެން ވެސް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ މި މަސް ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ޓެންޑަރ ކުރަމުން ކަމަށާއި، މި މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި 4 މަސް ދުވަހުން ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި، މި މަހުގައި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޓެންޑަރ ކުރުމުގައި ވާ ގޮތަކީ ތައްޔާރުކުރެވޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގައި އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެންނަން ބޭނުންވޭ. އެއީ ޓެންޑަރ ކުރާއިރު، ކުޑަ ދޮރުތަކުގެ ޑީޓެއިލްއަށް ވެސް ދާން ބޭނުންވޭ. އެއީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ހަރަދު ކުޑަގޮތަކަށް އެކަންކަން ކޮށް ނިންމާލާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނުވަނީސް އެތަންތަނުން ފެންލީކުވޭ، ދަށް ކޮލިޓީގެ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާތީ. އެހެންވެ އެކަހަލަ ކަންކަން ވެސް ބިޑްގައި ޑިފައިން ކުރަން ބޭނުންވޭ. ތިމަރަފުށި ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު އެކަން ކުރާނެ. އުއްމީދުކުރަނީ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓެއް ނެރެވޭނެހެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ. ދެން ވާގޮތަކީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު އެތައް ބަދަލު ގެންނަން އެބަޖެހޭ. މިކަން ބެލި އިރު ކަރަޕްޝަންގެ އަމަލު ހުރޭ. އެހެންކަމުން އެކަންކަން ވެސް ބަލާނަން. މިހެން މި ދެންނެވީ އެކަންތައް ކޮށްފައި އަނެއްކާ އިތުރަށް ލާރިކޮޅެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ކަންކަން މަތިވެގެންދަނީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވެގެން ކަންކަން ކުރަން މިޖެހެނީ
ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް

ގުޅިގެން ކުރާ ސުވާލުގެ ބައިގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ނުދާ ކަމާއި، ތިމަރަފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަން ނުކުރައްވާ ކަމާއި، އެހެންކަމުން މިހާރު ހުރި މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެތޯއެވެ.

މެންބަރު ދެންނެވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދިޔައީ ކީއްވެގެން ކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މާބޮޑަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ކުރުމަކީ ވަކި ކަމެއް ކަމަށާއި، ބަޖެޓުން ލާރި ލިބުމަކީ ވަކި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މާލީ ހާލަތު ހުންނަ މިންވަރަކަށް ބަލައިގެން ޝެޑިއުލްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް